MAS Bohumínsko

Orgány MAS

Evropský zemědělský fond

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova.
Facebook

Členové orgánů MAS

Valná hromada

je nejvyšším orgánem partnerství, schází se nejméně jednou ročně a dále tehdy, požádá-li o to, kterýkoliv člen. Zástupci partnerů (členů) pro valnou hromadu jsou uvedeni v seznamu členů. Zápisy a usnesení najdete v sekci jednání orgánů MAS. Valná hromada nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) v území působnosti MAS. Valná hromada se řídí svým Statutem a jednacím řádem a schvaluje Stanovy MAS.

 

Programový výbor

je rozhodovacím a kolektivním statutárním orgánem spolku. Má 7 členů. Členy programového výboru volí valná hromada. Předseda a místopředseda programového výboru zastupují partnerství navenek a jednají jménem partnerů dle stanov spolku, usnesení valné hromady a programového výboru. Je-li členem programového výboru právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v programovém výboru zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

Programový výbor zasedá dle potřeby a řídí se Statutem a jednacím řádem. Zápisy z jednání naleznete v sekci jednání orgánů MAS.

Výběrová komise

je povinným orgánem partnerství s výběrovou funkcí. Komise zabezpečuje vyhodnocení a výběr projektů na základě objektivních kritérií – stanovuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.

Složení výběrové komise je schvalováno valnou hromadou a řídí se Statutem a jednacím řádem výběrové komise. Ústřední výběrová komise byla ustavena na členské schůzi 17. prosince 2013 a její složení upraveno na valné hromadě 10.6. 2014 tak, aby jeden člen MAS byl zastoupen pouze v jednom povinném orgánu. Převolení a doplnění výběrové komise proběhlo na valné hromadě 28.6. 2017.

Kontrolní komise

je povinným orgánem spolku s kontrolní funkcí. Komise je volena valnou hromadou a má minimálně 3 členy. Jejími členy nemohou být členové programového výboru ani zaměstnanci MAS. Kontrolní komise má svůj Statut a jednací řád.

Manažer MAS

je v pracovně právním vztahu k MAS. Řídí práce na realizaci SCLLD a realizaci projektů, plní věcné úkoly uložené mu usnesením programového výboru sdružení. Své úkoly plní v rozsahu, jak jsou schváleny valnou hromadou sdružení. 

 

Soubory ke stažení

2017-06-30 Složení povinných orgánů.pdf 2017-06-30 Složení povinných orgánů.pdf 371 kB
2015-11-11 PLATNÉ_Stanovy_MAS_Bohumínsko.pdf 2015-11-11 PLATNÉ_Stanovy_MAS_Bohumínsko.pdf 733 kB
2015-11-11_Statut_ jednaci_ rad VH_MAS_Bohumínsko.pdf 2015-11-11_Statut_ jednaci_ rad VH_MAS_Bohumínsko.pdf 224 kB
2014-06-10_Statut_PV_MAS Bohumínsko.pdf 2014-06-10_Statut_PV_MAS Bohumínsko.pdf 149 kB
2014-06-10_Statut_KK_MAS Bohumínsko.pdf 2014-06-10_Statut_KK_MAS Bohumínsko.pdf 120 kB
2013-12-17_Statut_VK.pdf 2013-12-17_Statut_VK.pdf 156 kB
Seznam partnerů_výběrová komise_od 25.6.2015_na web.pdf Seznam partnerů_výběrová komise_od 25.6.2015_na web.pdf 73 kB
Seznam partnerů_programový výbor_kontrolní komise_od 11.6.2015.pdf Seznam partnerů_programový výbor_kontrolní komise_od 11.6.2015.pdf 76 kB
Seznam partnerů_výběrová komise_do 25.6. 2015.pdf Seznam partnerů_výběrová komise_do 25.6. 2015.pdf 59 kB
Seznam partnerů_programový výbor_kontrolní komise_do11.6.2015.pdf Seznam partnerů_programový výbor_kontrolní komise_do11.6.2015.pdf 76 kB
Plné moci_programový výbor_9.12.2014_11.6.2015.pdf Plné moci_programový výbor_9.12.2014_11.6.2015.pdf 137 kB
QR Code