MAS Bohumínsko

MAS

Evropský zemědělský fond

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova.
Facebook

Staňte se partnerem MAS

MAS Bohumínsko je otevřené partnerství pro vstup dalších partnerů. Při vstupu musí nový partner prohlásit, že souhlasí se stanovami MAS a musí splňovat podmínku, že má bydliště, sídlo nebo provozovnu v území působnosti MAS Bohumínsko, nebo prokazatelně na daném území místně působí. Staňte se partnerem MAS, kontaktujte nás, vyplňte přihlášku, ve které se přihlásíte k některé ze zájmových skupin. Vaše členství bude projednáno na nejbližší valné hromadě.


 

Partneři zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Na rozhodovací úrovní veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

1. Partner MAS má právo:

a) volit a být volen do orgánů MAS,

b) být informován o celkové činnosti MAS,

c) navrhovat a rozvíjet aktivity směřující k naplnění cílů a předmětu činnosti MAS,

d) požadovat uvedení své značky a jména v souvislosti s projekty týkajícími se MAS, které partner aktivně podporuje,

e) uvádět v materiálech vydávaných partnerem své partnerství v MAS,

f) nahlížet do protokolů z jednání orgánů MAS,

g) účastnit se jednání nejvyššího orgánu,

h) navrhovat změny stanov a jiných vnitřních předpisů MAS.

 

2. Partner MAS má povinnost:

a) dodržovat stanovy MAS,

b) aktivně se zúčastnit na činnosti MAS,

c) platit roční členský příspěvek v předepsané výši a v termínu splatnosti,

d) v případě zvolení do orgánů MAS řádně plnit úkoly související s výkonem této funkce,

e) vysvětlovat zájmy a záměry MAS Bohumínsko v regionu, slaďovat zájmy partnera se zájmy MAS.

 

3. Práva a povinnosti partnerů se realizují prostřednictvím oprávněných osob zastupujících jednotlivé partnery.

 

4. Partner MAS v přihlášce uvede svou příslušnost k jedné zájmové skupině:

  • města a obce,

  • zemědělství a lesy (podnikatelé v zemědělství a lesnictví),

  • ostatní podnikání,

  • sdružení hasičů,

  • ostatní sdružení

Členění zájmových skupin schválila členská schůze MAS 10. 6. 2014. Od 9.12. 2014 je MAS Bohumínsko spolkem.

Soubory ke stažení

Prihlaska_do_MAS_Bohuminsko z.s..doc Prihlaska_do_MAS_Bohuminsko z.s..doc 21 kB
Prihlaska_do_MAS_Bohuminsko z.s..pdf Prihlaska_do_MAS_Bohuminsko z.s..pdf 59 kB
QR Code