Dotace pro nestátní neziskové organizace v roce 2017 z národních zdrojů

Podání žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2017 - 2. výzva.

V souladu s usnesením vlády ze dne 27. června 2016 č. 593 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2017 a usnesením vlády č. 92 z roku 2010, ve znění usnesení vlády 479 z roku 2013 a usnesení vlády č. 657 z roku 2014, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány státní správy oznamuje Ministerstvo pro místní rozvoj oblasti podpory k podání žádosti o dotaci pro rok 2017.

 

  1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb

 

Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér. Zpracovávání

a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

o bezbariérovém prostředí.
3170000016   Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb - Spolky
3170000040   Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb - Ústavy
3170000015   Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb - Obecně prospěšné společnosti
3170000041   Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb - Nadace a nadační fondy (ZSPO)
 

  1. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

 

Podporovány budou systémové či jednorázové aktivity s přidanou hodnotou regionálního a nadregionálního charakteru, kde bude prokazatelný pozitivní dopad na široký (měřitelný) okruh aktérů regionálního rozvoje. Podporovány budou projekty s konkrétními výstupy regionálního

a nadregionálního významu a kvantifikovanými cílovými skupinami.
3170000043   Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí - Spolky
3170000044   Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí – Obecně prospěšné společnosti
3170000045   Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí - Nadace a nadační fondy (ZSPO s celostátní působností)

 

Podpořeny budou pouze žádosti o dotace na projekty z výše uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Žadatelem o státní dotaci se mohou stát tyto nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice: spolek, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy.
 
Žadatel podává žádost o dotaci na adrese http://www3.mmr.cz/zad, která bude otevřena pro podávání žádostí od 15. května do 12. června 2017.

 

Tato výzva představuje další dotační možnosti z národních zdrojů pro všechny aktivní neziskové organizace na území MAS Bohumínsko ke splnění a realizaci jejich cílů a vizí.

Více informací naleznete     zde [PDF, 244.4KB].

Fotogalerie

Vyhledávání