Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Je soubor doložení minimálních standardů fungování MAS, Integrované strategie území MAS a Programových rámců zařazených do Integrovaného akčního plánu rozvoje území MAS. Strategie je připravována transparentně s průběžným zveřejňováním jednotlivých kroků a výstupů a se znalostí místní situace s uplatněním principu „zdola – nahoru“. Do přípravy strategie jsou zapojeni místní aktéři a reprezentanti různých zájmových skupin.

Při tvorbě strategie se prolíná zpracování komunitní i expertní. Výsledky setkání s veřejností jsou odborně zpracována. Zdůrazňována je potřeba integrovaných a vícesektorových projektů a inovační přístup, využití místní i mezinárodní spolupráce, vytváření sítí a výměna zkušeností.

Za účelem přípravy SCLLD MAS Bohumínsko zřídil programový výbor 3 pracovní skupiny. Úkolem pracovních skupin při tvorbě strategie je zejména prodiskutování a připomínkování předložených výsledků analýz, návrhů cílů a strategických záměrů v jednotlivých problémových okruzích:

Pracovní skupina SPOLEČNOST  - sociální infrastruktura, vzdělávání, občanská vybavenost, sport, kultura, volný čas, bydlení apod.

Pracovní skupina HOSPODÁŘSTVÍ - malé a střední podnikání, zaměstnanost, zemědělství a lesnictví, cestovní ruch, služby, podnikatelské zóny, řemesla apod.

Pracovní skupina ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - dopravní a technická infrastruktura, odpadové hospodářství, zdroje a úspory energie, ochrana a tvorba krajiny apod.

Po necelých dvou letech od zahájení prací na střednědobé strategii Bohumínska zveřejňuje MAS Bohumínsko k 31.8. 2014 k připomínkování pracovní verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Připomínky prosím zasílejte do 30.9. 2014 na e-mail: info@mas-bohuminsko.cz

Kontaktní osoba: Ing. Lumír Macura

 

 

Vyhledávání