PARTNEŘI MAS

Aktuální celkový počet partnerů MAS Bohumínsko je 35

VEŘEJNÝ SEKTOR zastupuje 7 měst a obcí.

SOUKROMÝ SEKTOR zastupují:

- PRÁVNICKÉ OSOBY – NEZISKOVÉ ORGANIZACE (13 partnerů),
- PRÁVNICKÉ OSOBY  PODNIKAJÍCÍ (9 partnerů)

- FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ (5 partnerů)
- FYZICKÉ OSOBY (1 partner)

 

Členská schůze 10. června 2014 ustanovila tyto  zájmové skupinyměsta a obce, ostatní sdružení, sdružení hasičů, zemědělství a lesy (podnikání v zemědělství a lesnictví) a ostatní podnikání. Každý partner MAS určí svou příslušnost k jedné zájmové skupině.

 

Buďte partnerem MAS

MAS Bohumínsko je otevřeným partnerstvím. 

Staňte se partnerem MAS, kontaktujte nás, vyplňte přihlášku, ve které se přihlásíte k některé ze zájmových skupin. Vaše členství bude projednáno na nejbližší valné hromadě.

Partneři zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy.  Účelem spolku je sdružovat partnery a vytvářet podmínky pro rozvoj regionu, zlepšování kvality života, zvýšení ekonomické prosperity a trvale udržitelný rozvoj území při maximálním využití potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů. 

Podmínky přistoupení partnerů:

1. Členy MAS Bohumínsko mohou být právnické a fyzické osoby, které mají na území obcí v působnosti MAS Bohumínsko trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit.

2. Je-li členem MAS Bohumínsko právnická osoba, zastupuje ji její statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce (udělena plná moc)

3. MAS Bohumínsko nesmí mít za člena obec nebo město s počtem obyvatel větším než 25 tisíc, stejně tak nesmí mít za člena obec nebo město, jež je v územní působnosti jiné MAS

4. Členství je nepřevoditelné na jiný právní subjekt

5. Člena přijímá Valná hromada MAS Bohumínsko na základě podané písemné přihlášky s připojenou kopií stanov či statutu, výpisu z obchodního/spolkového rejstříku, nebo jiného dokumentu prokazující subjektivitu a zaměření činnosti

6. Každý přistupující člen souhlasí se zveřejňováním informací o své osobě a osobách, které ho zastupují v příslušných orgánech MAS a to v rozsahu uvedených v přihlášce 

 

Práva partnera MAS Bohumínsko:

 • účastnit se jednání nejvyššího orgánu a podílet se na jeho rozhodování hlasováním,
 • volit a být volen do orgánů spolku uvedených v článku 5. Stanov,
 • být informován o činnosti spolku,
 • navrhovat a rozvíjet aktivity směřující k naplnění poslání a předmětu činnosti spolku,
 • požadovat uvedení své značky a jména v souvislosti s projekty týkajícími se spolku, které člen aktivně podporuje,
 • uvádět v materiálech vydávaných členem své členství ve spolku,
 • nahlížet do protokolů z jednání orgánů spolku,
 • podílet se na praktické činnosti spolku, užívat majetku a služeb spolku podle dohodnutých pravidel,
 • být začleněn do jedné ze zájmových skupin (zájmová skupina je skupina partnerů MAS, kteří jsou cíleně zaměřeni na určitou problematiku).

 

Povinnosti partnera MAS Bohumínsko:

 • dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku,
 • aktivně hájit zájmy spolku a účastnit se činnosti spolku, chovat se čestně vůči spolku,
 • vysvětlovat zájmy a záměry spolku v regionu, slaďovat zájmy člena se zájmy spolku,
 • aktivně se účastnit jednání orgánů spolku,
 • hradit roční členské příspěvky na činnost spolku v termínu a ve výši stanovené nejvyšším orgánem spolku,
 • být začleněn do jedné ze zájmových skupin.

 

Členské příspěvky činí:

Partner obec - 4 Kč / 1 obyvatele

NNO, FO, FOP, PO - 1000 Kč 

Členský příspěvek je hrazen 1 x ročně na základě vystavené faktury.

 

Členění zájmových skupin schválila členská schůze MAS 10. 6. 2014. Od 9.12. 2014 je MAS Bohumínsko spolkem.

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Seznam partnerů 480kB
Soubor pdf Přihláška do MAS Bohumínsko, z.s. 60kB
Soubor pdf Seznam zájmových skupin MAS Bohumínsko, z.s. 396kB
Vyhledávání