Programové rámce

Programový rámec IROP (integrovaný regionální operační program)

MAS Bohumínsko bude vykonávat aktivity prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje v prioritní ose 4 Integrovaného regionálního operačního programu a to konkrétně z těchto specifických cílů:

 • SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 • SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Pro podporu aktivit v těchto specifických cílech byla definována konkrétní opatření, jejichž realizace povede k naplnění stanovených cílů. V rámci IROP byla definována celkem tři opatření. Ke každému vybranému specifickému cíli bylo definováno jedno opatření:

 • SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy = opatření Bezpečná a udržitelná doprava
 • SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi = opatření Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi;
 • SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení = opatření Infrastruktura pro vzdělávání

Níže je znázorněno schéma, které ukazuje strukturu programového rámce IROP vč. podporovaných opatření.

Opatření definovaná pro Programový rámec IROP

opatreni_IROP

Programový rámec IROP1 - Bezpečná a udržitelná doprava

Programový rámec IROP2 - Infrastruktura pro vzdělávání

Programový rámec IROP3 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi

 

Programový rámec OPZ (operační program zaměstnanost)

Místní akční skupina Bohumínsko bude na základě analýzy území, komunitního projednávání a konečného rozhodnutí aktérů v území podporovat následující aktivity v rámci Programového rámce OPZ a investiční priority 2.3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, specifického cíle 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech, Operačního programu zaměstnanost 2014 – 2020, a to v oblastech: sociální služby a sociální začleňování, zaměstnanost a prorodinná opatření.

Aktivity podpořené v rámci tohoto programového rámce:

 • Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce
 • Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí
 • Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni
 • Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

Rozhodnutím aktérů v území nebude MAS Bohumínsko realizovat tzv. klíčový projekt.
Níže je znázorněno schéma, které ukazuje strukturu programového rámce OPZ vč. podporovaných opatření.

Opatření definovaná pro Programový rámec OPZ

opatreni_OPZ

Programový rámec OPZ1 - Rozvoj a modernizace sociálních služeb

Programový rámec OPZ2 - Prorodinná opatření

Programový rámec OPZ3 - Podpora zaměstnanosti

 

Programový rámec PRV (Program rozvoje venkova)

Programový rámec Programu rozvoje venkova ČR 2014 – 2020 vychází z Metodiky pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova. Podrobné podmínky poskytnutí dotace v rámci Fichí jsou upraveny Pravidly pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (operace 19.2.1) a konkrétně specifikovány v rámci výzev MAS.

V rámci přípravy a následné schválené změny Programového rámce PRV byly na základě výsledků analýz, cílů SCLLD, provedené evaluace, jednání místních aktérů a zájmových skupin definovány tyto Fiche v rámci operace 19.2.1:

 • Fiche 1 Investice do zemědělských podniků (Článek 17, odstavec 1., písmeno a);
 • Fiche 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (Článek 19, odstavec 1., písmeno b);
 • Fiche 3 Neproduktivní investice v lesích (Článek 25);
 • Fiche 4 Zemědělská infrastruktura (Článek 17, odstavec 1., písmeno c);
 • Fiche 7 Základní služby a obnova vesnice ve venkovských oblastech

Níže je znázorněno schéma, které ukazuje strukturu programového rámce PRV vč. podporovaných opatření.

Opatření definovaná pro Programový rámec PRV

Vyhledávání