SCLLD 21+ Strategie komunitně vedeného místního MAS Bohumínsko na období 2021–2027

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Bohumínsko na období 2021 – 2027 (SCLLD 21+) je uceleným rozvojovým dokumentem, vztahujícím se na území působnosti sedmi obcí MAS. Území působnosti se nachází ve správních obvodech Bohumína, Dětmarovic, Dolní Lutyně, Doubravy, Petrovic u Karviné, Petřvaldu a Rychvaldu.

Jde o celkovou střednědobou strategii, která vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území Bohumínska pro období do roku 2027, základní strategický dokument pro naplňování rozvoje území MAS, jehož záměrem je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.  

Strategie rozvoje území vznikala od roku 2020 na základě dat a údajů vycházejících z území MAS, ze znalostí místní situace a místního partnerství, je výsledkem partnerské spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru.

Strategie a její Koncepční část především vyhodnocuje problémy, potřeby a potenciál vymezeného území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření. Klíčovým východiskem strategie je komunitně vedený místní rozvoj. Strategie je vytvořena na základě reálných potřeb území bez ohledu na zdroje financování a je taktéž koncipována na základě metodik jednotlivých řídících orgánů.

Kompletní Strategie je složena ze tří stěžejních částí – Analýza, Koncepční část, Akční plány. Koncepční část definuje vize, strategické a specifické cíle, opatření, dále popisuje proces implementace, animační aktivity, spolupráci nebo monitoring a evaluaci strategie.

Analytická část resp. socioekonomická analýza a souhrnná SWOT analýza byla zpracována mimo předkládanou Strategii MAS.

Analytická část Strategie MAS

Souhrnná SWOT analýza

 

Zapojení do tvorby SCLLD 2021 – 2027:

1) Dotazníkové šetření

Cílem dotazníku bylo určit priority, rozvojové potřeby a potenciál v území MAS Bohumínsko. Výstupem dotazníku bylo zhodnocení veřejnosti, co je do budoucna pro území MAS potřebné. Dotazníkové šetření bylo prováděno anonymně a probíhalo v období 10.9.2020 -  30.9.2020, především prostřednictvím Google formuláře na území všech obcí MAS. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 268 respondentů. Bylo možné vybírat z osmi oblastí, které byly v následujících otázkách řešeny detailněji, jednalo se o oblasti životní prostředí, občanská vybavenost, vybavenost škol a školských zařízení, atraktivita území a cestovní ruch, dostupnost zdravotnických a sociálních služeb, bezpečnost a prevence, rozvoj hospodářství, podpora obyvatel. Za prioritní oblast respondenti považovali životní prostředí, následovala oblast dostupnosti zdravotnických a sociálních služeb a dále v závěsu za nimi občanská vybavenost a bežpečnost a prevence. Dotazník byl zveřejněn na webových stránkách a facebooku MAS, na webových stránkách příp. facebooku členských měst a obcí, zaslán partnerům. Vyhodnocení dotazníku je součástí zpracované Analytické části SCLLD MAS.

2) Strukturované rozhovory se starosty obcí a pracovníky úřadů

Zaměstnanci MAS realizovali v jednotlivých obcích na území MAS strukturované rozhovory se starosty obcí, příp. vedením obcí a pracovníky úřadů s cílem diskutovat o potřebách a problémech obcí, jejich budoucích záměrech, rozvojovém potenciálu ve vztahu k připravované Strategii MAS. Rozhovory byly realizovány v období říjen a listopad 2020.

3) Jednání fokusních skupin

V rámci tvorby Strategie MAS proběhla jednání několika fokusních skupin na různá témata vztahují se k rozvojovým potřebám a potenciálu území MAS a možnosti jejich řešení prostřednictvím různých opatření, zejména ve vztahu k připravované Strategii MAS.  

4) Veřejné připomínkování návrhu Koncepční části SCLLD MAS Bohumínsko na období 2021 - 2027

Na základě dat z Analytické části Strategie, dotazníkového šetření, strukturovaných rozhovorů, jednání fokusních skupin a dalšího zapojení komunity byl zpracován návrh Koncepční části SCLLD MAS Bohumínsko na období 2021 – 2027.

 

Návrh koncepční části SCLLD MAS Bohumínsko na období 2021-2027

 

Zaujaly Vás některé z kapitol, 

není Vám lhostejný region, ve kterém žijete,

máte připomínky či náměty na úpravu textů Strategie MAS Bohumínsko pro období 2021 - 2027?

Neváhejte a kontaktujte nás!

Vaše připomínky prosím zašlete emailem do 16.06.2021 na emailovou adresu: eva.ruzickova@mas-bohuminsko.cz nebo miroslava.klepacova@mas-bohuminsko.cz.

 

5) Veřejné projednání návrhu Koncepční části SCLLD SCLLD MAS Bohumínsko na období 2021-2027

Veřejné projednání se uskuteční dne 22. 6. 2021 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Dolní Lutyni, K Výšině 211, 735 53 Dolní Lutyně.

Prosíme o potvrzení účasti na email: eva.ruzickova@mas-bohuminsko.cz nebo na tel. 730 521 421.

Na jednání byly všechny části Koncepční části SCLLD MAS Bohumínsko pro období 2021 – 2027 podrobně projednány. Přítomní účastníci veřejného projednání souhlasili s návrhem Koncepční části SCLLD MAS Bohumínsko pro období 2021 – 2027. Bylo konstatováno, že rozvojové potřeby odrážejí všechny aspekty týkající se území MAS Bohumínska, jsou prostřednictvím Strategického rámce naplněny, a že daná navrhovaná opatření navazují na všechny potřeby území.


Zápis z veřejného projednávání Koncepční části Strategie MAS na období 2021-2027

6) Projednání Koncepční části SCLLD SCLLD MAS Bohumínsko na období 2021-2027 Programovým výborem - 9.6.2021

 

7) Projednání a schválení Koncepční části SCLLD MAS Bohumínsko na období 2021-2027 Valnou hromadou

Valná hromada MAS na svém jednání dne 22.6.2021 schválila jednomyslně Koncepční část Strategie MAS.

 

8) Schválení ze strany MMR - ORP

Dne 30.7.2021 bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti ze strany MMR a Strategie tak vyhověla všem požadavkům a byla schválena, bez připomínek!

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Koncepční část SCLLD MAS Bohumínsko na období 2021-2027 - schválená MMR 1722kB
Soubor pdf Analytická část Strategie MAS 7194kB
Soubor pdf Souhrnná SWOT analýza 486kB
Vyhledávání