Programový rámec IROP (Integrovaný regionální operační program)

MAS Bohumínsko bude vykonávat aktivity prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje v prioritní ose 5 Integrovaného regionálního operačního programu a to ve specifickém cíli 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech.

V tomto specifickém cíli bylo stanoveno pro CLLD celkem 7 opatření, z nichž MAS Bohumínsko bude v tomto programovém období realizovat 4 opatření.

Opatření definovaná pro Programový rámec IROP

Podrobnější specifikace jednotlivých opatření:

Programový rámec IROP – Doprava - (odkaz na pravidla: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop )

Programový rámec IROP – Hasiči - (odkaz na pravidla: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/61vyzvairop )

Programový rámec IROP – Vzdělávání - (odkaz na pravidla: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop )

Programový rámec IROP – Kultura

Památky (odkaz na pravidla: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/70vyzvairop )

Knihovny (odkaz na pravidla: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/114vyzvairop )

 

Programový rámec OP TAK (Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)

MAS Bohumínsko bude vykonávat aktivity prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje v prioritní ose 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP a to ve specifickém cíli 2.1 Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné prostřednictvím produktivních investic.

V tomto specifickém cíli bylo stanoveno pro CLLD 1 opatření, které bude MAS Bohumínsko v tomto programovém období realizovat.

Opatření definovaná pro Programový rámec OP TAK

Podrobnější specifikace opatření:

Programový rámec OP TAK – Technologie CLLD (odkaz na výzvu ŘO MPO: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/technologie-pro-mas-optak/technologie-pro-mas-clld-vyzva-i/ )

 

 

Programový rámec OPZ+ (Operační program Zaměstnanost Plus) Projekt Společně pro Bohumínsko

Pro tento programový rámec MAS Bohumínsko, z.s. podala žádost a realizuje projekt Společně pro Bohumínsko. Opatření programového rámce: posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny.

V rámci projektu budou podpořeny aktivity:

1. Podpora volnočasových aktivit dětí a dospívajících (komunitní venkovské tábory)

2. Podpora rozšíření kapacit dobrovolnictví v území

3. Aktivity k aktivizaci senioru

Projekt Společně pro Bohumínsko (odkaz na výzvu ŘO MPSV zde)

 

Programový rámec SP SZP - Strategický plán Společné zemědělské politiky

Ministerstvo zemědělství dne 13.12.2023 vydalo akceptační dopis o schválení Programového rámce Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023 - 2027 jako součást Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro Místní akční skupinu Bohumínsko, z.s.

Programový rámec Strategického plánu Společné zemědělské politiky jako součást SCLLD Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. (MAS) je zaměřen na oblasti:
- Fiche 1 - Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh,
- Fiche 3 - Nezemědělské podnikání,
- Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí.

Struktura Programového rámce - zde

Vyhledávání