Programový rámec IROP (Integrovaný regionální operační program)

MAS Bohumínsko bude vykonávat aktivity prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje v prioritní ose 5 Integrovaného regionálního operačního programu a to ve specifickém cíli 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech.

V tomto specifickém cíli bylo stanoveno pro CLLD celkem 7 opatření, z nichž MAS Bohumínsko bude v tomto programovém období realizovat 4 opatření.

Opatření definovaná pro Programový rámec IROP

Podrobnější specifikace jednotlivých opatření:

Programový rámec IROP – Doprava - (odkaz na pravidla: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop )

Programový rámec IROP – Hasiči - (odkaz na pravidla: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/61vyzvairop )

Programový rámec IROP – Vzdělávání - (odkaz na pravidla: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop )

Programový rámec IROP – Kultura

Památky (odkaz na pravidla: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/70vyzvairop )

Knihovny (odkaz na pravidla: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/114vyzvairop )

 

Programový rámec OP TAK (Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)

MAS Bohumínsko bude vykonávat aktivity prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje v prioritní ose 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP a to ve specifickém cíli 2.1 Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné prostřednictvím produktivních investic.

V tomto specifickém cíli bylo stanoveno pro CLLD 1 opatření, které bude MAS Bohumínsko v tomto programovém období realizovat.

Opatření definovaná pro Programový rámec OP TAK

Podrobnější specifikace opatření:

Programový rámec OP TAK – Technologie CLLD (odkaz na výzvu ŘO MPO: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/technologie-pro-mas-optak/technologie-pro-mas-clld-vyzva-i/ )

 

 

Programový rámec OPZ+ (Operační program Zaměstnanost Plus) Projekt Společně pro Bohumínsko

Pro tento programový rámec MAS Bohumínsko, z.s. podala žádost a realizuje projekt Společně pro Bohumínsko. Opatření programového rámce: posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny.

V rámci projektu budou podpořeny aktivity:

1. Podpora volnočasových aktivit dětí a dospívajících (komunitní venkovské tábory)

2. Podpora rozšíření kapacit dobrovolnictví v území

3. Aktivity k aktivizaci senioru

Projekt Společně pro Bohumínsko (odkaz na výzvu ŘO MPSV zde)

Vyhledávání