SCLLD 2014+ - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohumínsko 2014-2020 (+3)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohumínsko 2014-2020 (+3), dále SCLLD nebo Strategie, představuje ucelený rozvojový koncepční dokument širšího venkovského území Bohumínska, vztahující se na území působnosti sedmi obcí MAS. Jedná se o celkovou střednědobou strategii, která vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území obcí MAS pro období do roku 2020 (+3). Strategie především vyhodnocuje problémy a potenciál vymezeného území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření. Klíčovým východiskem strategie je komunitně vedený místní rozvoj. SCLLD byla připravována transparentně s průběžným zveřejňováním jednotlivých kroků a výstupů a se znalostí místní situace s uplatněním principu "zdola - nahoru". Do její přípravy byli zapojeni místní aktéři, široká veřejnost, klíčoví partneři a reprezentanti různých zájmových skupin. Při tvorbě strategie se prolíná zpracování komunitní i expertní. Strategie slouží jako východisko při přípravě regionu na programové období 2014-2020, proto je zde vazba na relevantní strategické dokumenty EU, ČR, Moravskoslezského kraje a regionu. Podstatným prvkem SCLLD je snaha a realizace koordinovaného a koncepčního přístupu, který povede k realizaci synergicky provázaných opatření a efektivnímu dosahování cílů a efektivnímu řešení problémů. Fungování a existence MAS vč. zpracování SCLLD položilo dobré základy pro integraci všech subjektů působících v území MAS Bohumínsko. Místní aktéři a veřejnost formulovali problémy, potřeby a priority rozvoje území a zaměstnanci MAS a experti zajistili výslednou konzistenci strategie. MAS působí jako synergický prvek v území. Strategie také vytváří podmínky pro realizaci projektů a opatření, které jsou schopny společně dosáhnout významného efektu. SCLLD má napomoci zlepšovat kvalitu života obyvatel území, propojovat aktivity a projekty, pomáhat zavádět nové, inovativní řešení a zvyšovat udržitelnost a bezpečnost systémů v navzájem propojeném prostředí na začátku 21. stol.

Žádost o podporu na realizaci Strategie byla podána dne 2.6.2016.

K projednání členské schůzi 28.6. 2017 byla předložena verze strategie upravená dle připomínek řídících orgánů po druhém věcném hodnocení 2017-06-28_SCLLD MAS Bohumínsko 2014-2020(+3) vč. příloh - upravená dle připomínek ŘO po 2.VH

Strategie dne 30. 6. 2017 splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů.

Strategie je realizována prostřednictvím tří operačních programů (programových rámců): Integrovaný regionální operační program, Operační program Zaměstnanost, Program rozvoje venkova. Programové rámce jsou detailně popsány v rámci záložky SCLLD 2014-2020 – Programové rámce.

 

SCLLD MAS Bohumínsko prošla do současnosti několika podstatnými změnami.

1) 1.2.2019 schválena žádost o změnu SCLLD MAS Bohumínsko č.3 – v rámci OPZ

Předmětem změny SCLLD byly především:

 • Navýšení rezervované alokace pro programový rámec OPZ (opatření OPZ1 a OPZ3).
 • Změna hodnot indikátorů souvisejících s navýšením alokace.

2) 7. 2. 2020 schválena žádost o změnu SCLLD MAS Bohumínsko č.6 – v rámci PRV

Předmětem změny SCLLD byly především:

 • Přidání nové Fiche 7 Článek 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat tyto oblasti: veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, vybrané kulturní památky, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, stezky, muzea a expozice pro obce.
 • Zrušení Fiche 6 Článek 44 - Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER.
 • Přesun nevyčerpané alokace z Fiche 3 Neproduktivní investice v lesích na Fichi 7.
 • Úprava finančního plánu a plánu indikátorů.

3) 28. 3. 2020 schválena žádost o změnu SCLLD MAS Bohumínsko č.7 – v rámci IROP.

Předmětem změny SCLLD jsou především:

A) Úpravy finančních plánů programového rámce IROP SCLLD MAS Bohumínsko:

 • snížení alokace PR IROP po změně kurzu k 31.10.2018,
 • časový posun realizace jednotlivých schválených projektů,
 • navýšení alokace PR IROP MAS Bohumínsko k 13.2.2020,
 • disponibilní prostředky ponechány v opatření IROP1.

B) Aktualizace textů jednotlivých opatření PR IROP:

 • vzhledem k původnímu nastavení textů z roku 2017 byly texty jednotlivých částí dány do souladu s aktuálními texty a nastaveními jednotlivých průběžných výzev (53. u IROP1, 68. u IROP2).

4) 17. 5. 2020 schválena žádost o změnu SCLLD MAS Bohumínsko č.8 – v rámci PRV.

Předmětem změny SCLLD jsou především:

 • Rozdělení přidělené navýšené alokace 7 111 010,- Kč mezi tyto Fiche:
  • Fiche 1 Investice do zemědělských podniků (Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 1 632 429,-Kč
  • Fiche 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 1 779 968,-Kč
  • Fiche 7 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (článek 20) 3 698 613,-Kč
 • Úprava finančního plánu
 • Úprava indikátorového plánu
 • Úprava strategické části SCLLD související s výše uvedenými body (úprava strategických indikátorů, textace a indikátory programového rámce PRV

5) 18. 3. 2021 schválena žádost o změnu SCLLD MAS Bohumínsko č.11 – v rámci IROP.

Předmětem změny SCLLD jsou především:

 • Úpravy finančních plánů PR IROP (IROP1-dochází pouze k narovnání čerpání v letech v závislosti na čerpání předložených projektů do výzev MAS, důvody přesunů - časový posun realizace jednotlivých předložených a schválených projektů, krácení výše některých žádostí o platbu u jednotlivých proplacených projektů oproti uzavřeným právním aktům, disponibilní prostředky ponechány pouze v opatření IROP1).

6) 17. 9. 2021 schválena žádost o změnu SCLLD MAS Bohumínsko č. 12 – v rámci PRV.

Předmětem změny SCLLD jsou především:

 • Navýšení alokace Programu rozvoje venkova o 3 746 300 Kč. Rozdělení přijaté a úpravu stávající alokace ve finančním plánu PRV:
  • Fiche 1 Zemědělské činnosti – navýšení o 2 000 000,- Kč
  • Fiche 2 Nezemědělské činnosti – navýšení o 293 548,- Kč (246 300,- Kč + 47 248,- Kč)
  • Fiche 3 Neproduktivní investice v lesích – snížení o 47 248 Kč,- (přesunutí nevyčerpané části alokace na Fichi 2)
  • Fiche 4 Zemědělská infrastruktura - beze změny
  • Fiche 7 Základní služby – navýšení o 1 500 000 Kč
  • Úprava indikátorového plánu - navýšení hodnot indikátorů u navýšených alokací Fichí

7)  U ostatních změn se jedná o nepodstatné změny oproti vydanému osvědčení o splnění standardů MAS ze dne 21.12.2015.

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Dodatek č.5 k SCLLD MAS Bohumínsko 1361kB
Soubor pdf Dodatek č.4 k SCLLD MAS Bohumínsko 2223kB
Soubor pdf Dodatek č. 3 k SCLLD MAS Bohumínsko 1305kB
Soubor pdf Dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bohumínsko 2222kB
Soubor pdf Dodatek č. 1 k SCLLD MAS Bohumínsko 3953kB
Soubor pdf Přehled změn Dodatku č. 1 k SCLLD 426kB
Soubor pdf SCLLD MAS Bohuminsko 2014-2020(+3) vc. priloh - schvalena RO dne 30.6.2017 7763kB
Soubor pdf 2017-06-28_SCLLD MAS Bohumínsko 2014-2020(+3) vč. příloh - upravená dle připomínek ŘO po 2.VH 7763kB
Soubor pdf Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohumínsko 2014-2020 (+3) 11466kB
Vyhledávání