Informace MAS Bohumínsko k sociálnímu podnikání

Sociální podnikání může být aktivitou podporovanou v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020, Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. V OPZ již jedna výzva na sociální podnikání proběhla (08-11/2015) - výzva je k dispozici zde: http://www.esfcr.cz/vyzva-015-opz .

Na webu http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/ je uvedeno mnoho zajímavých informací k sociálním podnikům.

Uvažujete-li o založení sociálního podniku, doporučujeme začít zpracováním podnikatelského plánu sociálního podniku (viz přílohy).

Investičně mohou být sociální podniky podpořeny v rámci Programového rámce IROP, specifického cíle 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Informace k investiční podpoře sociálních podniků v rámci IROP lze nalézt např. v rámci zveřejněné výzvy č. 11 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality (území MAS Bohumínsko leží v ORP Bohumín, Orlová a Karviná – ve všech ORP se nachází vyloučená lokalita)

Sociální podnikání

A) Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových1 podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik

Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání:

Veřejně prospěšný cíl: zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce

Sociální prospěch:

- zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin, min. podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 %

- účast zaměstnanců a členů na směřování podniku

- důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců

 

Ekonomický prospěch:

- případný zisk v min. výši 51 % používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho veřejně prospěšných cílů

- nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích

- alespoň 50 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech

 

Environmentální prospěch: zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby

Místní prospěch:

- přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky

- využívání přednostně místních zdrojů

- spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

 

B) Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových1 podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - environmentální sociální podnik

Indikátory environmentálního sociálního podniku budou upřesněny ve výzvě.

Definice i rozpoznávací znaky environmentálního sociálního podniku pro účely výzvy Řídícího orgánu OPZ pro MAS jsou aktuálně připravovány. V zásadě se dá říci, že environmentální sociální podnik naplňuje společensky prospěšný cíl, kterým je řešení konkrétního environmentálního problému a zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu - ekonomického, sociálního a environmentálního, přičemž:

  • sociální princip: zvyšování zaměstnanosti osob ze znevýhodněných skupin, pojetí cílové skupiny bude širší než u integračních sociálních podniků,
  • ekonomický princip: stejný jako u integračních sociálních podniků,
  • environmentální princip: podnik vykonává podnikatelskou činnost, která přispívá k řešení konkrétního environmentálního problému (zakládací dokumentace sociálního podniku), podnik zohledňuje environmentální aspekty ve všech fázích podnikání,
  • místní princip: podpora lokální ekonomiky, zvyšování místní zaměstnanosti, spolupráce s místními aktéry.

 

Například může jít o re-use centra, up-cycling výrobu (max. využití použitých materiálů), gastroprovozy s lokálními a bio surovinami, spotřební družstva (sdílené prostory, sklady), sdílecí aktivity - car-sharing, cargo bikes, komunitní kuchyně, prádelny, kompostárny apod.

V ČR doporučujeme informovat se na činnost Moštárny v Hostětíně, která vznikla za účelem záchrany tradičního lokálního sadařství - starých krajových odrůd, rozvoje komunitního a společenského života a zvýšení místní zaměstnanosti.

Rozpoznávací znaky environmentálního sociálního podniku budou definovány ve výzvě Řídícího orgánu OPZ pro MAS. Předpokládáme, v případě environmentálních (i integračních) sociálních podniků budou doporučené konzultace projektových záměrů s Řídícím orgánem OPZ. Potřebnost vzniku environmentálního sociálního podniku by měla vyplývat z analytické části SCLLD.

Doporučené klíčové aktivity:

Vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny

Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu

Marketing sociálního podniku

Provozování sociálního podnikání

 

Nelze hradit:

Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.

Zemědělská prvovýroba

 

1 Novou aktivitou se rozumí:

podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu

podnikatelská aktivita jako nově zřízená živnost subjektu již existujícího

rozšíření o nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání

rozvoj = rozšíření (personální a současně produkční) kapacity sociálního podniku v rámci stávajícího oprávnění k podnikání

Za nový podnikatelský subjekt nelze považovat:

právní subjekt, který byl zakoupen jiným právním subjektem/OSVČ se stejným předmětem a místem podnikání, a ve kterém vznikla shodná pracovní místa

u nově vzniklého subjektu se nesmí jednat o formální přesun podnikání zakládajícím subjektem na nový podnikatelský subjekt (zaměstnanci z cílových skupin, předmět a místo podnikání)

 

Cílové skupiny

Aktivita A)

- Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením

- Osoby dlouhodobě nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok)

- Osoby opakovaně nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky 12 měsíců)

- Osoby se zdravotním postižením (viz § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

- Osoby v nebo po výkonu trestu (osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po opuštění výkonu trestu)

- Osoby opouštějící institucionální zařízení (zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy2, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení)

 

Aktivita B)

Cílové skupiny budou upřesněny ve výzvě

2 Výčet zařízení je obsažen v zákoně č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Zařízeními jsou dle tohoto zákona: diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov se školou, výchovný ústav.  

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Mapa-socialne-vyloucenych-lokalit 648kB
Soubor pdf Informace MAS Bohumínsko_sociální podnikání 385kB
Soubor pdf IROP_osnova_podnikatelský_plán_sociální_ podnik 571kB
Soubor pdf OPZ_osnova_ podnikatelský_plan_sociální_podnik 225kB
Vyhledávání