Pro jednu MAS se předpokládá 120 mil. Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo téměř tříleté vyjednávání o Dohodě o partnerství, která je základním stavebním prvkem pro nastavení evropských fondů pro programové období 2014-2020. Dne 11. srpna 2014 úředníci Evropské komise přijali v podobě, kterou navrhla česká strana, finální verzi dokumentu.

Pro MASky je nejdůležitější část 3.1.1 Dohody o partnerství:

3.1.1 Komunitně vedený místní rozvoj (čl. 32 - 35 obecného nařízení, čl. 10 EÚS a nařízení k EZFRV, ESF a EFRR

 

ČR má pozitivní zkušenosti s uplatněním komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v Programu rozvoje venkova (programové období 2007–2013). CLLD, resp. metoda LEADER přispívá v ČR k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou jednotlivé projekty vykazovat přidanou hodnotu spočívající především ve vzájemné provázanosti, synergii a předcházení duplicitám oproti izolovaně připraveným individuálním projektům. Hlubší znalost místních problémů, dovednost zacílení na specifické problémy v místě působnosti MAS jsou výhody implementace projektů formou komunitně vedeného místního rozvoje, který posiluje principy spolupráce, motivace a důvěry.

CLLD bude realizován nejen prostřednictvím Společné zemědělské politiky, ale i prostřednictvím dalších operačních programů v rámci EFRR a ESF.  Integrovaného nástroje CLLD bude mimo Program rozvoje venkova využito také v OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a v Integrovaném regionálním operačním programu. Z EZFRV bude vyčleněno minimálně 5 % v Programu rozvoje venkova. Z EFRR bude indikativně pro CLLD využito 4,95 % a z ESF indikativně 2,17 %. Hlavním fondem pro hrazení provozních a animačních nákladů MAS bude EFRR.

Předpokládá se podpora až 170 MAS (v závislosti na výsledku standardizace MAS a posouzení strategií CLLD) s průměrnou alokací na strategii CLLD ve výši 120 mil Kč (4,8 mil. EUR). Koordinaci mezi fondy v případě CLLD bude zajištěna prostřednictvím Národní stálé konference (NSK).

 

Zdroj: NS MAS ČR

MAS Bohumínsko dokončuje pracovní verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, a to i s přispěním dotace z Operačního programu technické pomoci. Strategie bude zveřejněna do 31. 8. 2014.

Lumír Macura, předseda programového výboru

Čtěte také na stránkách města Bohumína.

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor doc LOGO OPTP 88kB
Vyhledávání