Programový výbor doporučil změnu MAS na spolek

Již 12. zasedání programového výboru MAS Bohumínsko se uskutečnilo 23.9.2014 v Bohumíně. PV vzal na vědomí informaci o ukončení projektu Podpora vzniku SCLLD z OPTP k 31.8. 2014, včetně zveřejnění pracovní verze SCLLD Bohumínska na stránkách MAS a pracovní skupiny při MMR. Připomínky k pracovní verzi SCLLD je možno podávat oficiálně do 30.9. 2014, ale budou akceptovány i připomínky po termínu.

PV se dále zabýval hospodařením MAS, proto byli k jednání také přizvání zástupci kontrolní komise. Vývoj cash-flow se vyvíjí příznivě a pokud proběhne vyúčtování dotace z OPTP podle předpokladu, nebude nutno čerpat překlenovací půjčku a v řádném termínu do konce roku 2014 bude vrácená bezúročná půjčka městu Bohumínu ve výši 500 tis. Kč.

Předseda PV informoval o hlavních důvodech pro změnu právní formy MAS ze zájmového sdružení právnických osob na spolek:
otevřenost pro možnost přijetí fyzických osob za členy (partnery),
v z.s.p.o. by musela být pro MAS zřízena organizační jednotka,
s ohledem na roční účetní období doporučujeme transformaci schválit s účinností od 1.1. 2015
V diskusi projednány termíny konání valné hromady a po diskusi byl doporučen termín konání VH až po komunálních volbách někdy od poloviny listopadu do poloviny prosince. Management MAS byl pověřen zpracovat návrh nových stanov pro právní formu „spolku“ s účinností od 1.1. 2015 a v předstihu před konáním VH seznámit s návrhem PV.

PV schválil záměr zapojit se do projektu spolupráce od 1.9. 2014 do 30.6. 2015.
Účelem projektu je posílit spolupráci MAS mezi sebou a předávání správné praxe a postupů. S využitím zkušeností z období 2007 - 2013 MAS v rámci projektu společně zpracují doporučující metodiku (tj. soupis praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení, včetně případových studií) týkající se jednoho z následujících témat:
- přidaná hodnota projektů spolupráce
- evaluace a monitoring strategie MAS
- uplatňování principu LEADER (zejména přístup zdola-nahoru), organizační struktura MAS a proces výběru projektů (rovný přístup, transparentnost a etický kodex MAS apod.), využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje apod.

Přítomní byli rovněž informováni o stavu placení členských příspěvků za rok 2014 a dalších provozních záležitostech.

Lumír Macura
předseda programového výboru

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf 2014-09-23_Zápis_usnesení_12.schuzePV 251kB
Vyhledávání