Projekt Lepší KLIMA pro Bohumínsko III ukončen a připravuje se pokračování projektu

V září 2023 byla ukončena realizace projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko III, jedná se již o třetí projekt v rámci Místního akčního vzdělávání v území ORP Bohumín. Projekt byl zaměřen na rozvoj vzdělávání, spolupráci a sdílení zkušeností škol, zřizovatelů, organizací zájmového a neformálního vzdělávání, jehož realizátorem byla MAS Bohumínsko. Do projektu byly zapojeny všechny základní a mateřské školy v území.

Hlavním cílem projektu bylo aktualizovat dokument MAP včetně Strategického rámce do roku 2025 a definovat roční akční plány 2024 a 2025, tyto dokumenty jsou důležité pro zacílení výzev pro školy a školská zařízení v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Aktualizovaná část Strategického rámce – investiční priority slouží jako podklad pro určení výzev IROP a tím se otevírá možnost čerpání dotací do infrastruktury, a tak získat další finanční prostředky pro vzdělávání v ORP Bohumín. Tyto dokumenty vycházejí z reálných potřeb v území a jsou výsledkem práce realizačního týmu projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko III. Dokumenty byly schváleny na 3. jednání řídícího výboru 25. 9. 2023 a budou zveřejněny na Územní dimenzi MMR České republiky a na www.mas-bohumínsko.cz

Na základě dohody v území se zpracovává žádost do navazujícího  MAP IV, aby byla zachována stabilita a pokračovalo se v posilování vzdělávacího systému v ORP Bohumín.

 

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko III

Registrační č.projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022921

 

Fotogalerie

Vyhledávání