Projekt z OPTP (3/2013-8/2014)

„Projekt Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Bohumínsko“, CZ.1.08/3.2.00/14.00188

Tento projekt je podaný v rámci OP technická pomoc a je zaměřen na podporu vytvoření kvalitní strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS pro období 2014-2020 a nastavení a zajištění mechanismů implementace strategií tak, aby v daném území došlo k dalšímu kvalitativnímu rozvoji a pozitivní změně.

Zahájení projektu: 1. 3. 2013

Plánované ukončení projektu: 31. 8. 2014

Celkové způsobilé výdaje projektu: 260 000 Kč (100% dotace)

Hlavní koordinátor projektu: Ing, Lumír Macura

Kontakt: info@mas-bohuminsko.cz

Všeobecný cíl projektu:

Vytvoření kvalitní Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 (SCLLD) a její schválení v rámci nositele strategie, tzn. MAS Bohumínsko.

Specifický cíl projektu:

Vytvoření SCLLD v rozsahu požadovaném Výzvou, tzn. pracovní verze strategie obsahující minimálně kroky 1-12 stanovené touto výzvou v rozsahu dle podrobného popisu aktivit.

Zveřejnění verze strategie k připomínkám na stránkách "Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj".

 

Aktivity projektu:

Na podporu tvorby SCLLD budou provedeny kroky:

1. Konkrétní vymezení území a jeho základní popis, základní charakteristika /*

2. Analýza problémů /*

3. Analýza potřeb /*

4. Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území

5. Stanovení cílů a jejich prioritizace /*

6. Návrh konkrétních opatření (definice konkrétní opatření pro naplnění stanovených cílů) /*

7. Pracovní verze strategie zveřejněna k připomínkám na stránkách "Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj"

 

Pozn.: /* Podklady připraveny v rámci Opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění z Programu rozvoje venkova ČR. Tyto kroky budou dopracovány do finální verze strategie dle schváleného "Metodického pokynu pro využití integrovaných přístupů v programovém období 2014-2020".

 

V rámci kvalitní SCLLD bude ještě v průběhu projektu (kroky 8-12) nebo v době jeho udržitelnosti (kroky 13-14) provedeno:

8. Tvorba a nastavení indikátorů pro jednotlivé cíle

9. Vytvoření finančního plánu a časového harmonogramu

10. Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu

11. Vypořádání připomínek, zveřejnění vypořádání připomínek na stránkách "Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj"

12. Dopracování finální verze strategie, včetně dalších částí vyžadovaných "Metodickým pokynem pro využití integrovaných přístupů v programovém období 2014-2020"

13. Schválení strategie v rámci organizace nositele strategie

14. Zveřejnění strategie online v Databázi strategií

 

CZ.1.08/3.2.00/14.00188

 

 

Soubory ke stažení

Fotogalerie

Vyhledávání