Výběrová komise hodnotila projekty 4.výzvy MAS z IROP

Výběrová komise hodnotila projekty 4. výzvy MAS z IROP zaměřené pouze na cyklodopravu

 

Dne 5.11.2018 se konala 9. schůze Výběrové komise s tímto programem:

 

  1. Schválení programu schůze, ověření usnášeníschopnosti
  2. Volba předsedy Výběrové komise a stanovení ověřovatele zápisu
  3. Věcné hodnocení přijatých projektů 4. výzvy MAS Bohumínsko-IROP-Udržitelná doprava II - 192/06_16_038/CLLD_16_02_014, sestavení přehledu hodnocených projektů
  4. Různé

 

Výběrová komise si zvolila nového předsedu, kterým byl zvolen pro funkční období do 28.6.2019 Ing. Dimitrakis Vamblekis (zastupující člena Bohumínský spolek Maryška).

Přítomní členové výběrové komise dále provedli věcné hodnocení předloženého projektu v rámci 4.výzvy z IROP zaměřené na cyklodopravu. Zápis bude zveřejněn po provedení Výběru projektů, tj. po zasedání Programového výboru, který provede výběr projektů výše uvedené výzvy.

MAS Bohumínsko  - Pomáháme regionu

Fotogalerie

Vyhledávání