Vyhlášení výzvy č. 3 z OPZ - Rozvoj a modernizace sociálních služeb

Dnes byla vyhlášena Výzva č. 3 MAS Bohumínsko, z.s.-OPZ- Rozvoj a modernizace sociálních služeb. 

Budou podporovány zejména následující programy a činnosti:
Programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených lokalitách zaměřené na rizikové jedince či skupiny osob žijící v extrémně nepříznivých životních podmínkách a na sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, nebo kteří již spáchali trestnou činnost. Jedná se o programy sekundární a terciální prevence sociálně patologických jevů a příčin kriminogenních situací, prevence kriminality a ochrany veřejného pořádku, včetně podpory účasti členů komunity na předcházení rizikových situací a řešení problémů ohrožených osob (např. zavádění koordinovaného přístupu k prevenci kriminality, asistenti prevence kriminality, preventivní programy pro mladé osoby 15+ a rodiny s dětmi, např. vzdělávání, aktivizační, asistenční a motivační programy, pomoc v krizových životních situacích, sociálně-terapeutické pobyty realizované formou příměstských táborů).

 

Text výzvy (včetně podporovaných aktivit) naleznete v záložce Výzvy - OPZ.

 

Upozorňujeme všechny žadatele na plánovaný termín semináře k této výzvě a to 10.10.2017, viz. přiložená pozvánka. Na seminář je zapotřebí se zaregistrovat!

Fotogalerie

Vyhledávání