Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Bohumínsko II (01/2019 – 12/2023)

 

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Bohumínsko II (01/2019 – 12/2023)

 

Název projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Bohumínsko II

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010411

Prioritní osa IROP: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj

Datum zahájení realizace: 1.1.2019

Datum ukončení realizace: 31.12.2023

Celkové náklady projektu: max. 9.515.574,09 Kč, dotace ve výši 95%

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Žádost byla schválena  Řídicím orgánem IROP k financování.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Bohumínsko na období 2014-2020 (+3) se záměrem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Klíčovým východiskem strategie je komunitně vedený místní rozvoj. Projekt má napomoci zlepšovat kvalitu života obyvatel území, propojovat aktivity a projekty, pomáhat zavádět nové, inovativní řešení a zvyšovat udržitelnost a bezpečnost systémů v navzájem propojeném prostředí. Strategie také vytváří podmínky pro realizaci projektů a opatření, které jsou schopny společně dosáhnout významného efektu.

Vznik MAS a realizace CLLD nastartovala hlubší spolupráci mezi veřejným a neveřejným sektorem a vytvořila podmínky pro další rozvoj obcí ve spolupráci s místními podnikateli, neziskovými organizacemi a veřejností. Cíle bude dosaženo zejména prostřednictvím podpory realizace jednotlivých projektových záměrů na území MAS Bohumínsko a také zajišťováním animačních aktivit při rozvoji území. Specifickým dílčím cílem projektu je animace školských zařízení. Tyto aktivity budou realizovány kanceláří MAS, která se bude starat o zajištění bezproblémové realizace SCLLD MAS Bohumínsko na svém území. Projekt bude realizován v období 1.1.2019 - 31.12.2023 a navazuje na již realizovaný obdobný projekt.

Prostřednictvím SCLLD a aktivit realizovaných MAS budou moci být podpořeny oblasti bezpečné a udržitelné dopravy (chodníky, cyklostezky), školství (infrastruktura pro vzdělání), infrastruktura pro sociální služby, oblast zaměstnanosti a prorodinných opatření, budou podpořeni místní zemědělci. Projekt navazuje na dobře fungující již realizovaný obdobný projekt.

 

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU.

Fotogalerie

Vyhledávání