VÝZVY

 

Programové období 2021 - 2027

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohumínsko na období 2021 – 2027 byla schválena Ministerstvem pro místní rozvoj dne 7.1.2022. Poté začaly přípravné činnosti na jednotlivých programových rámcích. MAS Bohumínsko v období 2021 – 2027 realizuje tyto programové rámce:

 

Integrovaný regionální operační program (IROP) – dne 12.6.2023 vydán akceptační dopis ŘO IROP – podporovaná opatření:

  • Doprava,
  • Hasiči,
  • Vzdělávání,
  • Kultura.

 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) – dne 4.7.2023 vydán akceptační dopis ŘO MPO – podporované opatření:

  • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.

 

Operační program Zaměstnanost Plus

Pro tento programový rámec MAS Bohumínsko, z.s. podala žádost a realizuje projekt Společně pro Bohumínsko – podporovaná opatření:

  • posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny.

V rámci projektu budou podpořeny aktivity:

1. Podpora volnočasových aktivit dětí a dospívajících (komunitní venkovské tábory)

2. Podpora rozšíření kapacit dobrovolnictví v území

3. Aktivity k aktivizaci senioru

 

 

 

 

Programové období 2014 - 2020(+3)

 

Díky schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020(+3) ze dne 30. 6. 2017 lze na území Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. , které pokrývá obce: Bohumín, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Rychvald, Petřvald, Doubrava a Petrovice u Karviné, čerpat prostředky v souladu s Programovým rámcem Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s.

 

Integrovaný regionální operační program

•Bezpečná a udržitelná doprava – výstavba, modernizace a rekonstrukce chodníků, samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce

•Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi –  nákup, rekonstrukce, modernizace a výstavba a vybavení objektů zajišťujících rozvoj sociálních služeb.

•Infrastruktura pro vzdělávání – rekonstrukce, stavební úpravy a pořízení vybavení pro infrastrukturu pro ZŠ, SŠ, VOŠ, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání mládeže

 

Operační program Zaměstnanost

•Prorodinná opatření – příměstské tábory

•Rozvoj a modernizace sociálních služeb – poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem 108/2006 Sb., programy prevence a řešení problémů v SVL

•Podpora zaměstnanosti – podpora vytváření nových pracovních míst, flexibilních forem zaměstnání a podpora zahájení podnikatelské činnosti

 

Program rozvoje venkova

•Investice do zemědělských podniků – pořízení strojů a zemědělské techniky

•Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností – podpora podnikatelských objektů, pořízení strojů a zařízení

•Neproduktivní investice v lesích – posílení rekreační funkce lesa

•Zemědělská infrastruktura – zlepšení kvality a hustoty lesních cest

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastechpísmeno a); b); c); e); f); g); h)

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor doc Informační leták 141kB
Vyhledávání