EVALUACE SCLLD

Evaluace SCLLD

Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Bohumínsko je provedení hodnocení realizace integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni nositele, tj. MAS Bohumínsko, v programovém období 2014–2020. Hodnotitel (evaluátor) provádí evaluaci na základě zadání z MMR-ORP.

MAS Bohumínsko provádí hodnocení s využitím předepsaných metod a postupů a za dodržení minimálního stanoveného rozsahu šetření zodpovídá stanovené evaluační otázky a jejich podotázky (v Oblasti B a C) a vyhodnotí stanovené procesy a činnosti (v Oblasti A).

Cíli mid-term evaluace realizace SCLLD je:

  1. Zhodnotit relevanci nastavení (zacílení) Programových rámců SCLLD za účelem včasné identifikace případných nedostatků a prevence nevyčerpání alokace v jednotlivých Programových rámcích.
  2. Zhodnotit nastavení činností a procesů realizovaných MAS Bohumínsko v souvislosti s implementací SCLLD za účelem včasné identifikace jejich špatného nastavení, odstranění nedostatků a zefektivnění činností a procesů.
  3. Zhodnotit pokrok v plnění cílů Programových rámců SCLLD a identifikace případných bariér a definice vhodných opatření vedoucích k lepšímu naplňování (dosahování) stanovených cílů.
  4. Zhodnotit a prokázat případný příspěvek SCLLD ke vzniku přidané hodnoty v území MAS Bohumínsko.

 

SCLLD MAS Bohumínsko obsahuje 3 programové rámce - Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program Zaměstnanost (OPZ) a Program rozvoje venkova (PRV). Programové rámce jsou dále členěny na jednotlivá opatření dle svého zaměření.

Od doby schválení SCLLD (k datu zpracování mid-term evaluace) MAS Bohumínsko vyhlásila již 15 výzev (9 výzev z OPZ, 4 výzvy z IROP, 2 výzvy z PRV).

 

Zpracování mid-term evaluace prováděla samotná MAS Bohumínsko. Externí firma nebyla využita. Evaluace byla realizována zaměstnanci MAS, vedoucím zaměstnancem pro realizaci CLLD, projektovými manažerkami CLLD a ve spolupráci se zkušeným odborníkem v oblasti strategického plánování. Cenné informace poskytl také předseda programového výboru.

Střednědobé hodnocení bylo rozděleno do 3 provázaných částí (část A, B a C) dle poskytnuté šablony. V rámci evaluace byly použity všechny doporučené evaluační metody a postupy. Evaluační zpráva obsahuje vyhodnocení procesů a činností v oblasti A, odpovědi na evaluační otázky a podotázky vč. klíčových zjištění a doporučení pro MAS v oblasti B a C. Strukturované rozhovory, které byly součástí evaluace, byly prováděny zaměstnanci kanceláře MAS. Byli osloveni příjemci projektů ze tří programových rámců (2x PRV, 2x IROP, 3x OPZ).

Součástí evaluace bylo jednání fokusní skupiny, které se uskutečnilo 19. 6. 2019 v Bohumíně, jednání se zúčastnili zejména starostové a zástupci členských obcí MAS, dále zástupci neziskového sektoru a podnikatelského sektoru. Jednání přineslo cenné poznatky a díky němu se podařilo efektivně vypracovat výstupy v rámci oblasti B a částečně v oblasti C.

Odpovědnost za evaluaci SCLLD, respektive za schválení evaluační zprávy je svěřena Kontrolní komisi MAS Bohumínsko (schválena 26. 6. 2019).

Výsledkem skutečností a zjištění, která jsou součástí jednotlivých oblastí střednědobé evaluace, je navržení vhodných opatření a doporučení.

Evaluační zpráva slouží jako podklad pro provedení změn ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, pro zacílení výzev, které MAS plánuje vyhlásit tak, aby realizované projekty přinesly maximální efekt pro obyvatele z území MAS a současně pro další směřování práce MAS.

Na tvorbě evaluační zprávy pracovala kancelář MAS od února do června 2019. Dne 28. 6. 2019 byla evaluační zpráva zaslána na MMR-ORP a dne 17. 9. 2019 byla bez připomínek schválena.

 

 

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Evaluační zpráva mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Bohumínsko 2084kB
Vyhledávání