Programové rámce

Programový rámec IROP (integrovaný regionální operační program)

MAS Bohumínsko bude vykonávat aktivity prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje v prioritní ose 4 Integrovaného regionálního operačního programu a to konkrétně z těchto specifických cílů:

 • SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 • SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Pro podporu aktivit v těchto specifických cílech byla definována konkrétní opatření, jejichž realizace povede k naplnění stanovených cílů. V rámci IROP byla definována celkem tři opatření. Ke každému vybranému specifickému cíli bylo definováno jedno opatření:

 • SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy = opatření Bezpečná a udržitelná doprava
 • SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi = opatření Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi;
 • SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení = opatření Infrastruktura pro vzdělávání

Níže je znázorněno schéma, které ukazuje strukturu programového rámce IROP vč. podporovaných opatření.

Opatření definovaná pro Programový rámec IROP

opatreni_IROP

Programový rámec IROP1 - Bezpečná a udržitelná doprava

Programový rámec IROP2 - Infrastruktura pro vzdělávání

Programový rámec IROP3 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi

 

Programový rámec OPZ (operační program zaměstnanost)

Místní akční skupina Bohumínsko bude na základě analýzy území, komunitního projednávání a konečného rozhodnutí aktérů v území podporovat následující aktivity v rámci Programového rámce OPZ a investiční priority 2.3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, specifického cíle 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech, Operačního programu zaměstnanost 2014 – 2020, a to v oblastech: sociální služby a sociální začleňování, zaměstnanost a prorodinná opatření.

Aktivity podpořené v rámci tohoto programového rámce:

 • Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce
 • Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí
 • Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni
 • Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

Rozhodnutím aktérů v území nebude MAS Bohumínsko realizovat tzv. klíčový projekt.
Níže je znázorněno schéma, které ukazuje strukturu programového rámce IROP vč. podporovaných opatření.

Opatření definovaná pro Programový rámec OPZ

opatreni_OPZ

Programový rámec OPZ1 - Rozvoj a modernizace sociálních služeb

Programový rámec OPZ2 - Prorodinná opatření

Programový rámec OPZ3 - Podpora zaměstnanosti

 

Programový rámec PRV (program rozvoje venkova)

Programový rámec Programu rozvoje venkova ČR 2014 – 2020 vychází z Metodiky pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, vydané Ministerstvem zemědělství Č. j.: 48098/2015-MZE-14113. Podrobné podmínky poskytnutí dotace v rámci Fichí budou upraveny Pravidly pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (operace 19.2.1) a pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny (operace 19.3.1), resp. specifikovány v rámci výzev MAS.

V rámci přípravy Programového rámce PRV byly na základě výsledků analýz, cílů SCLLD a jednání místních aktérů a zájmových skupin definovány tyto Fiche v rámci operace 19.2.1:

 • Fiche 1 Investice do zemědělských podniků (Článek 17, odstavec 1., písmeno a);
 • Fiche 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (Článek 19, odstavec 1., písmeno b);
 • Fiche 3 Neproduktivní investice v lesích (Článek 25);
 • Fiche 4 Zemědělská infrastruktura (Článek 17, odstavec 1., písmeno c);

U těchto fichí byla identifikována absorpční kapacita v území dvojnásobná (u fiche 2 několikanásobná) oproti předběžně stanovené alokaci pro MAS Bohumínsko. Realizace projektů a vyčerpání alokace je proto plánováno jen na roky 2018 a 2019.

V rámci přípravy Programového rámce PRV byly na základě výsledků analýz, cílů SCLLD a jednání místních aktérů (včetně partnerské polské LGD Morawskie Wrota) a Místních akčních skupin v Moravskoslezském kraji definována Fiche v rámci operace 19.3.1:

 • Fiche 6 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER (Článek 44)

Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 tis. Kč na projekt. Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí 5 mil. Kč na projekt. MAS nemůže maximální a minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, snížit ani zvýšit, může však cílit na konkrétní velikostní kategorie prostřednictvím preferenčních kritérií. Výše způsobilých výdajů může být upravena Pravidly pro operaci 19.2.1. Režimy a míry podpory budou stanoveny Pravidly pro operaci 19.2.1 a 19.3.1 a budou pro MAS závazné. MAS nemůže míry podpory měnit, a to ani prostřednictvím preferenčních kritérií. Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 tis. Kč na projekt. Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí 5 mil. Kč na projekt. MAS nemůže maximální a minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, snížit ani zvýšit, může však cílit na konkrétní velikostní kategorie prostřednictvím preferenčních kritérií. Výše způsobilých výdajů může být upravena Pravidly pro operaci 19.2.1. Režimy a míry podpory budou stanoveny Pravidly pro operaci 19.2.1 a 19.3.1 a budou pro MAS závazné. MAS nemůže míry podpory měnit, a to ani prostřednictvím preferenčních kritérií.

Opatření definovaná pro Programový rámec PRV

fiche_/RV

Programový rámec PRV - Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků

Programový rámec PRV - Fiche 2 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Programový rámec PRV - Fiche 3 - Neproduktivní investice v lesích

Programový rámec PRV - Fiche 4 - Zemědělská infrastruktura

Programový rámec PRV - Fiche 6 - Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader

Vyhledávání