ŠABLONY II - PROJEKTY ZJEDNODUŠENÉHO FINANCOVÁNÍ MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠD,ŠK, SVČ - UKONČENÁ VÝZVA

Výzva na Šablony II (navazující na šablony I), jejímž cílem je podpořit školy a školská zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD, ŠK) formou projektů zjednodušeného vykazování. Veškeré dokumenty týkající se výzvy jsou dostupné na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

Místní akční skupina Bohumínsko bude nadále pokračovat s metodickou pomocí v rámci šablon I. a také v rámci šablon II. (tzv. animací škol), v rámci které Vám můžeme BEZPLATNĚ poskytnout konzultace, pomoc s výběrem vhodných šablon, metodickou pomoc při zpracování žádosti o dotaci, zadávání dat do MS 2014+, zpracování zpráv o realizaci, žádostí o změnu nebo při ukončování projektu, pomoc s vyplňováním dat do systému IS ESF 14+, apod.

Budeme rádi, pokud využijete v rámci šablon našich bezplatných služeb.

Níže Vám zasíláme základní informace týkající se šablon II a také informace ze školení, které vždy prostřednictvím MŠMT absolvujeme:

Výzva č. 02_18_063 Šablony II

 • Vyhlášení výzvy: 28. 2. 2018
 • Žádosti je možné podávat do: 28. 6. 2019 do 14 hod.
 • Projekty je možné realizovat do: 31. 8. 2021
 • Délka realizace: 24 měsíců
 • Výše dotace: 100.000 Kč – 5 mil. Kč
 • Zahájení realizace projektu: nejdříve v den předložení žádosti o podporu, nejdříve však od 1. 8. 2018
 • Začátek projektu je nastaven vždy na první kalendářní den v měsíci
 • Trvání sledovaného období: každé fixně 8 měsíců
 • 3 ZoR – první, druhá, třetí = závěrečná
 • Podání 1. a 2. ZoR: do 20 pracovních dní od konce sledovaného období
 • Podání 3. závěrečné ZoR: do 40 pracovních dní od data ukončení fyzické realizace projektu
 • Oprávnění žadatelé: Mateřské školy, Základní školy, MŠ+ZŠ/ školní družiny (ŠD)/ školní kluby (ŠK)/ střediska volného času (SVČ)/ základní umělecké školy (ZUŠ)

•     Max.dotace:
    MŠ, ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + 2 500 Kč na dítě/žáka
    ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ: 100 000 Kč na subjekt + 1 800 na dítě/žáka/studenta
•     Min. dotace: 100 000 Kč

Dotazníkové šetření

 • Nutnost zvolit min. 1 šablonu rozvíjející nejslabší oblast žadatele, která vyplynula z dotazníkového šetření
 • SVČ: nutno zvolit ještě další povinnou šablonu v oblasti inkluze
 • Výstup z dotazníku je povinnou přílohou k žádosti o podporu
 • Termíny vyplňování:
 • Školy, které se neúčastnily Šablon I (+ ŠD/ŠK/SVČ/ZUŠ pod stejným RED IZO, nebo samostatně zřízené): od vyhlášení výzvy, do ukončení výzvy
 • Školy, které se účastní/ly Šablony I (+ ŠD/ŠK/SVČ/ZUŠ, pod stejným RED IZO):

(o zpřístupnění online verze  dotazníku k vyplnění je škola informována e-mailem ze strany MŠMT*)

  • Lze vyplnit nejdříve 6 měsíců před ukončením realizace projektu, nejpozději do konce realizace projektu (ne po konci!)
  • Pokud škola splnila všechny aktivity ze šablon I, lze požádat o změnu projektu – předčasné ukončení projektu
  • Vyplňují JEDEN dotazník pro Šablony I i pro Šablony II (Pro Šablony I slouží jako vyhodnocení prvního projektu, Pro Šablony II slouží zároveň jako vstupní dotazník)
  • Dotazník Vám bude (dle výše uvedeného) zpřístupněn k vyplnění ONLINE v rozhraní MŠMT https://sberdat.uiv.cz

* Na začátku každého měsíce budou obeslány ty školy, kterým v daném měsíci bude otevřeno dotazníkové šetření k vyplnění. MŠMT vychází  z databáze e-mailových kontaktů v Rejstříku škol a školských zařízení. Pokud škola/školské zařízení nemá v Rejstříku aktualizované údaje, je možné, že upozornění nebude doručeno. Pokud škola/školské zařízení upozornění neobdrží, musí se sama přihlásit na e-mailovou adresu dotazyZP@msmt.cz.

 

Změny oproti šablonám I:

 • Naplnění bagatelní podpory (24 hod.) není povinné!
 • Minimální alokace na projekt je nyní nikoliv 200.000,-, ale 100.000,-
 • Dotazníkové šetření – výstup z dotazníku je povinnou přílohou k žádosti o podporu. Změna je v tom, že se nyní školy hodnotí samy, výstup se okamžitě generuje a vy si to stáhnete a přidáte k žádosti (týká se škol, které se účastnily Šablon I)
 • Personální šablony – chůva lze z šablon financovat jen do 31.8.2020, od 1.9.2020 chůvy placeny ze státního rozpočtu, povinnost MŠ přijmout 2leté děti
 • Školní asistent – zde výjimka, že nemusí kvalifikaci splňovat ihned v den nástupu, ale až do roka od nástupu
 • DVPP individuální: 1 šablona = 8 hodin, šablona je volena násobně dle počtu hodin trvání kurzu, pro jeden kurz lze zvolit max. 10 šablon
 • Nové šablony: Školní kariérový poradce, Zapojení odborníka z praxe do výuky, Zapojení ICT technika do výuky, Využití ICT ve výuce, Komunitně osvětová setkávání, Koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací
Vyhledávání