Pracovní skupina podnikatelů v zemědělství jedná o Programu rozvoje venkova

Informace MAS Bohumínsko zejména pro zájmovou skupinu podnikání v zemědělství a lesnictví, která se setká 5. 2. 2016 v Bohumíně:

Pracovní místa dle alokace pro Programový rámec Programu rozvoje venkova (PRV) pro MAS Bohumínsko

Počet obyvatel:  51895 Rozloha (km2): 127,5710

Alokace 19.2.1 (€) */                           506 946,00

Alokace 19.2.1 (Kč) */                        13 711 875,00

V Pravidlech pro výběr SCLLD v rámci PRV je uvedeno, že na každých 200 tis. EUR by mělo být vytvořeno alespoň 1 pracovní místo. Počet vytvořených pracovních míst se vztahuje na celou strategii, záleží na MAS, v jakých Fichí bude pracovní místa tvořit. Počet pracovních míst budeme uvádět do strategie v celých číslech. Metodika pro vytvoření pracovních míst se zatím připravuje, ale zřejmě bude umožněno, aby se žadatel nemusel zavázat k celému pracovnímu místu. Tedy například, když se díky projektu existující poloviční úvazek změní na plný úvazek, bude v rámci projektu započítáváno 0,5.

Pracovní místo bude přepočítáváno na celý pracovní úvazek, pracovní místo by mělo být vytvořeno do půl roku od platby a mělo by být udrženo alespoň tři roky od platby. Udržení pracovního místa nelze považovat za vytvoření pracovního místa. Vytvořením pracovního místa je chápáno i vznik OSVČ . Pokud již OSVČ podniká, tak se nejedná o vznik pracovního místa.

V programovém rámci PRV v rámci střednědobého hodnocení bude zhodnoceno plnění příslušného indikátoru vytvořených pracovních míst,  neplnění může mít za následek odebrání části dotace.

Podle výše uvedené alokace se MAS Bohumínsko musí zavázat k vytvoření 3 pracovních míst.

Do konce roku 2018 musí být vyčerpána, resp. zazávazkována alespoň polovina alokace!

Výše způsobilých výdajů

Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 tis. Kč na projektMaximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí 5 mil. Kč na projekt. MAS nemůže maximální a minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, snížit ani zvýšit, může však cílit na konkrétní velikostní kategorie prostřednictvím preferenčních kritérií. Výše způsobilých výdajů může být upravena Pravidly pro operaci 19.2.1.

Režimy a míry podpory budou stanoveny Pravidly pro operaci 19.2.1 a 19.3.1 a budou pro MAS závazné. MAS nemůže míry podpory měnit, a to ani prostřednictvím preferenčních kritérií.

Preferenční kritéria

Preferenční kritéria musí být objektivní a musí vycházet z cílů SCLLD a nastavení Fiche. Pro účely SCLLD MAS do Fiche uvede principy pro stanovení preferenčních kritérií a oblasti, které hodlá preferovat. Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry zvýhodnění uvede MAS do Fiche až v rámci výzvy.

Výčet možných konečných příjemců bude stanoven Pravidly 19.2.1. Pokud MAS bude chtít podporovat pouze některé typy příjemců, může je v prvních výzvách zvýhodnit pomocí preferenčních kritérií. V dalších kolech bude pravděpodobně možné výčet možných příjemců zúžit přímo ve Výzvě MAS díky nastavení softwarového nástroje (omezení příjemců ve formuláři Žádosti o dotaci dle specifik dané MAS). V každém případě je třeba toto zúžení avizovat již ve Fichi v oddíle „Preferenční kritéria“.

Pokud MAS bude chtít zvýšit minimální či snížit maximální výši způsobilých výdajů, může v prvních výzvách požadovanou velikost projektů zvýhodnit pomocí preferenčních kritérií. V dalších kolech bude pravděpodobně možné výši způsobilých výdajů omezit přímo ve Výzvě MAS díky nastavení softwarového nástroje (omezení výše způsobilých výdajů ve formuláři Žádosti o dotaci dle specifik dané MAS). V každém případě je třeba toto zúžení avizovat již ve Fichi v oddíle „Preferenční kritéria“.

V rámci Programového rámce Strategie CLLD stačí do Fiche uvést pouze tzv. „principy“ pro stanovení budoucích preferenčních kritérií, která budou následně podrobněji specifikována až ve Výzvě MAS. Ve Fichi tedy postačuje např. uvést jako obecný princip: „Budou zvýhodňovány projekty zapojující mládež.“ a až ve Výzvě MAS bude tento princip rozveden do kritérií – např.: „Zapojení mládeže do 26 let do realizace projektu – 3 body, Žadatel je mladý zemědělec do 40 let – 5 bodů.“

 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků

Podporované aktivity přes MAS se neřídí Pravidly pro 1. kolo PRV v Operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Přes MAS mohou zemědělci žádat na jakýkoli stroj včetně traktoru. Informace uvedená v programovém dokumentu se vztahuje pouze k operaci 4.1.1 (nikoliv k operaci 19.2.1). Náklady na pořízení strojů nepodléhají žádným limitům z celkových výdajů na projekt.

Příklady podporovaných aktivit přes MAS:

Např. přebudování seníku na halový sklad zemědělských komodit (vybudování stěn a podlahy).

Např. vybudování váhy pro vážení kamionů (pro odvoz zemědělských komodit z vlastní čističky / sušičky).

Např. oprava a rekonstrukce stájí pro koně.

Např. výstavba tzv. ocelokolny jako stání pro zemědělskou techniku (kombajn, traktory apod.).

Např. závlahy ve sklenících jsou způsobilým výdajem, ale ostatní zavlažovací systémy nejsou způsobilé.

Např. nádrže na dešťovou vodu jsou způsobilé.

Např. sklady obilovin a olejnin.

Např. nákup jednoletých rostlin a jejich vysazování není způsobilé pro podporu (to platí také např. pro nákup zvířat).

Náklady na pořízení strojů nepodléhají žádným limitům z celkových výdajů na projekt.

 

*/ Operace 19.2.1 PRV je Podpora provádění operací v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje 

Definice malého a středního podnikatele.

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor doc Informace MAS Bohumínsko pro zemědělské podnikatele 17kB
Soubor pdf Metodika_pro_tvorbu_Fichi 383kB
Soubor pdf Pravidla__kterymi_se_stanovuji_podminky_pro_vyber_SCLLD_a_stanoveni_alokace_v_ramci_programoveho_ramce_PRV 402kB
Soubor pdf Alokace_pro_Programovy_ramec_PRV 331kB
Soubor doc 2015-12-15 Souhrn odpovědí ŘO PRV 20kB
Soubor doc 2015-11-24 Souhrn odpovědí ŘO PRV 20kB
Soubor doc 2015-11-03 Souhrn odpovědí ŘO PRV 19kB
Soubor doc 2015-08-14 Souhrn odpovědí ŘO PRV 16kB
Soubor pdf 2016-02-07 DOTAZNÍK_pracovni_skupina_zemědělci 222kB
Soubor pdf Informace MAS Bohumínsko - definice malé a střední podniky 350kB
Soubor pdf 2016-02-05 Prezenčka_zemědělci 83kB
Vyhledávání