Program rozvoje venkova v MAS Bohumínsko

MAS Bohumínsko oslovila podnikatele v zemědělství a lesnictví. Na základě oslovení byly dohodnuty individuální schůzky a uskutečněno veřejné setkání 18.8. 2014 v Bohumíně. Cílem bylo seznámit odbornou veřejnost s prioritami Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (PRV), jak byl schválen vládou 9.7. 2014, a ověřit zájem zejména místních podnikatelů o využití dotací z PRV prostřednictvím metody LEADER a místní rozvojové strategie MAS Bohumínsko.

Výsledkem setkání a individuálních konzultací je doplnění návrhové (strategické) části Integrované strategie území MAS Bohumínsko 2014-2020 o tato opatření v návaznosti na analyzované priority v území:

snižování nezaměstnanosti a tvorbu nových pracovních míst,

zkvalitňování životního prostředí.

Z PRV budou při realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) podporovány aktivity a činnosti (operace, projekty) připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, jsou vybrané danou MAS a jsou zároveň financovatelné z PRV.

Návrh opatření:

1. Zvyšovat konkurenceschopnost malých a středních lesnických, potravinářských a zemědělských podniků (včetně rybářství):

 • zvýšením přidané hodnoty zemědělské produkce a zvyšováním zpracovávané produkce,
 • vznikem místních produktů,
 • organizováním potravinových řetězců, zpracováním produktů a jejich uváděním na trh,
 • zvýšením účinnosti výrobních faktorů (kvalitnější technologické vybavení, úspory energie, zlepšení infrastruktury apod.) a zlepšením managementu,
 • investicemi do hmotného majetku,
 • zlepšením organizace trhu a posílením orientace na jakost,
 • inovacemi a transferem nejnovějších poznatků do praxe,
 • zvyšováním podílu produkce/spotřeby energie z obnovitelných zdrojů,
 • snižováním energetické náročnosti, resp. zvýšení energetické účinnosti výrobních a technologických procesů v zemědělství,
 • zlepšením pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví,
 • podporováním zemědělských podniků, které diverzifikovaly svoji činnost nezemědělskou činností,
 • podporováním agroturistiky,
 • zvyšováním kvalifikace pracovníků v zemědělství a lesnictví, zejména v oblasti účinného využívání přírodních zdrojů, přizpůsobování se změně klimatu a zmírňování této změny, zajištění potravinové bezpečnosti a zvyšování produktivity,
 • zastavením nepříznivého vývoje věkové struktury pracovníků v zemědělství,
 • technickým vybavením dřevozpracujících provozoven.

2. Podporovat místní rozvojovou spolupráci v oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví a navazujících činností:

 • v inovativních projektech,
 • při vytváření krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů, potravinových řetězců,
 • v oblasti distribuce místních produktů včetně distribuce na místní trhy,
 • při sdílení zařízení a zdrojů při organizování společných pracovních procesů,
 • při sdílení zařízení a zdrojů pro rozvoj služeb cestovního ruchu

3. Při využívání lesních a zemědělských ploch (včetně rybníků) zvyšovat ochranu přírody a krajiny:

 • posilovat její ekologickou stabilitu pomocí posilování biodiverzity, zvyšovat prostupnost krajiny realizací vhodných opatření v zemědělství a lesnictví,
 • posilovat odolnost lesních porostů před abiotickými a biotickými faktory,
 • rozvíjet lesní oblasti a zvyšovat životaschopnost lesů,
 • zvyšovat ochranu půdy, zejména zemědělské, před erozí a degradací,
 • posilovat prevence opouštění půd v oblastech s přírodními omezeními, včetně předcházení degradace cenných stanovišť a zvyšování estetické hodnoty krajiny,
 • zvyšovat retenční schopnosti krajiny a zpomalovat přírodní odtoky vody v souvislosti s lepším hospodařením s vodou v zemědělství a lesnictví (zajišťování protipovodňové ochrany),
 • snižovat zemědělské znečištění vod,
 • zvyšovat druhovou různorodost rostlin,
 • podporovat zalesňování listnatými stromy a zakládání lesů,
 • posilovat zdravotní stav, odolnost a ochranu lesních porostů,
 • podporovat výsadbu a zajištění melioračních a zpevňujících dřevin,
 • podporovat neproduktivní investice v lesích k posílení rekreační funkce lesa
 • podporovat přeměnu náhradních dřevin,
 • podporovat investice do lesnických technik a technologií.

Na podporu provádění operací v rámci místní rozvojové strategie má být vyčleněno přes 145 mil. EUR pro minimálně 160 MAS. Na úrovni konečných příjemců se pak předpokládá vytvoření min. 750 nových pracovních míst. Při prostém přepočtu těchto prostředků na jednu MAS to znamená cca 25 mil. Kč z PRV pro každou MAS.

Lumír Macura

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf PRV_do_vlady 2619kB
Soubor pdf Výtah z PRV 174kB
Vyhledávání