Valná hromada MAS Bohumínsko rozšířila počet členů na 27

V pořadí již čtvrtá členská schůze MAS Bohumínsko se uskutečnila 17. prosince 2013 v Bohumíně.

V předvánočním čase se sešlo16 členů ze současného počtu 21, čímž se stala valná hromada usnášeníschopnou. Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvolení Andrea Folterová a Kamila Smigová.

Valná hromada se držela navrženého programu tak, jak byl doporučen programovým výborem.

Prvním důležitým bodem programu byla úprava stanov sdružení. Nejdůležitější změnou stanov byla pasáž ohledně přijímání nových členů, a to tak, aby MAS byla více otevřenější novým zájemcům. V původním znění stanov mohli být přijati noví členové pouze s předchozím souhlasem všech dosavadních členů. Toto nepraktické ustanovení bylo upraveno tak, že nově může nový člen přistoupit na základě rozhodnutí valné hromady, která je usnášeníschopná, jsou-li na ni přítomny nejméně 2/3 členů sdružení, přitom se rozhoduje prostou většinou hlasů. Stanovy rovněž zavedly vstupní členský příspěvek pro nové členy a pro případ, kdy nejsou vybírány roční členské příspěvky, jako tomu bylo v roce 2013. Třetí změna ve stanovách se týkala ustanovení o ústřední výběrové komisi. (Nové stanovy: http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/zrizovaci-dokumenty/5).

Po změně stanov bylo možno přistoupit k přijetí nových členů. Zájem o členství projevily čtyři podnikatelské subjekty a dvě neziskové organizace (viz: http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/seznam-clenu/7). Noví členové splnili vstupní podmínky, prohlásili, že souhlasí se stanovami sdružení a mají své sídlo či provozovnu na území MAS. Všichni přítomní zástupci 16-ti členů vyjádřili hlasováním souhlas s přijetím všech šesti nových zájemců o členství.

Počet členů MAS se takto rozrostl z 21 na 27, proto byla znovu ověřena usnášeníschopnost schůze. Po přijetí nových členů se počet přítomných osob s hlasovacím právem rozšířil na 22, což splnilo podmínky usnášeníschopnosti již 27 členného sdružení.

V dalším bodu byl projednán a schválen Statut a jednací řád výběrové komise. Opět z praktických důvodů doporučil programový výbor ustanovit širší ústřední výběrovou komisi, do které má právo každý člen MAS nominovat 1 člena. Z této ústřední komise pak bude ustanovena dílčí výběrová komise, která bude projednávat podle jednacího řádu výběr konkrétních projektů. Členská schůze současně ve stanovách i ve schváleném Statutu a jednacím řádu VK zmocnila programový výbor provádět případné změny a doplňky.

Poté proběhla volba členů ústřední výběrové komise (ÚVK). Navržené nominace byla namístě upraveny, aby byla zajištěna vyváženost složení komise tak, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více než 49% členů komise. Zvoleno bylo celkem 12 členů ÚVK, 5 z veřejného sektoru, 4 za neziskové organizace a 3 za podnikatelský sektor (viz: http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/organy-mas/10).

V další části členské schůze byly schváleny podklady analytické částipodklady strategické části ISÚ MAS Bohumínsko 2014-2020 a VIZE 2020. Valná hromada dále uložila programovému výboru projednávat případné připomínky a návrhy na úpravy či doplnění podkladů a po jejich vyhodnocení je zapracovávat do podkladů návrhů obou částí ISÚ.

Přítomní rovněž usnesením doporučili projednat v jednotlivých obcích v lednu příštího roku výstupy pracovní skupiny odpadové hospodářství včetně navržených krátkodobých a dlouhodobých opatření (http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/jak-optimalizovat-odpadoveho-hospodarstvi/19).

V závěru jednání seznámila Andrea Folterová přítomné s přípravou vyhlášení tréninkové výzvy. K rozdělení na měkké akce propagující MAS je připraveno 90 tis. Kč s tím, že maximální čerpání na jeden subjekt bude až 30 tis. Kč:

- tréninkovou výzvu chceme zveřejnit ještě do konce roku 2013,

- přijímat žádosti budeme od 6.1. do 31.1. 2014,

- vyhodnocení výběrovou komisí proběhne do 14.2. 2014,

- doba realizace akcí je maximálně do 4.5. 2014 včetně,

- záloha nebude poskytována,

- vyúčtování akcí musí proběhnout do 12.5. 2014 včetně.

 

V závěru jednání předseda PV informoval členy, že výroční valná hromada proběhne pravděpodobně v květnu 2014.

 

Lumír Macura

 

P.F. 2014

PŘEJEME HEZKÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK VŠEM LIDEM ŽIJÍCÍM A PRACUJÍCÍM NA ÚZEMÍ MAS BOHUMÍNSKO.

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf 2013-12-17_Stanovy 387kB
Soubor pdf 2013-12-17_Statut_VK 156kB
Soubor pdf Vize_MAS Bohumínsko 71kB
Vyhledávání