Akční plán pro OPZ+ schválen Valnou hromadou MAS

Ve dnech 17.8. - 22.8.2022 probíhalo hlasování Valné hromady MAS korespondenční formou tzv. per rollam. Předmětem hlasování bylo Schválení Akčního plánu OPZ+ a podání žádosti o podporu do výzvy OPZ+ a do modifikované výzvy MMR ORP jako součásti Strategie MAS Bohumínsko na 2021 – 2027, a souvisejících usnesení. Všechna navržená usnesení byla přijata (Protokol o hlasování k dispozici na webu v sekci Dokumenty/Zápisy z jednání).

Akční plán OPZ+ pro MAS Bohumínsko zahrnuje tyto aktivity:

1. Podpora volnočasových aktivit dětí a dospívajících (komunitní venkovské tábory)

2. Podpora rozšíření kapacit dobrovolnictví v území

3. Aktivity k aktivizaci seniorů

V následujících dnech podáme žádost do OPZ+ zahrnující výše uvedené aktivity. V případě kladného hodnocení ze strany OPZ+ bude realizace projektu MAS započata v lednu 2023.

Děkujeme všem partnerům, aktivním zástupcům místních spolků a sdružení za projevený zájem.

Těšíme se na budoucí spolupráci při rozvoji našeho regionu!

Fotogalerie

Vyhledávání