Avízo výzvy MAS z Programu rozvoje venkova

 

Místní akční skupina Bohumínsko, z.s. vyhlašuje Avízo 6. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova.

 

Datum a čas vyhlášení výzvy:                                      předpokládaný termín vyhlášení 2. polovina Ledna

Termín zahájení příjmu žádostí v Portálu farmáře:   předpoklad do 14-ti dnů od vyhlášení výzvy

Datum ukončení příjmu žádostí v Portálu farmáře:  předpoklad nejpozději do 28.2.2022

Datum zahájení realizace projektu:                            nejdříve po podání žádosti o dotaci v Portálu farmáře

Datum ukončení realizace projektu:                           nejpozději do 24 měsíců od podání žádosti o dotaci

 

Celková částka dotace:                                                předpoklad 4 500 000 Kč

Vyhlášené Fiche: předpoklad 

  • Fiche 1 Investice do zemědělských podniků - 2 000 000 Kč

        Typy podporovaných projektů: zemědělské stavby, technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu

        Žadatel/Příjemce dotace: zemědělský podnikatel (výše dotace 50%)

 

  • Fiche 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností - 1 000 000 Kč

Typy podporovaných projektů: pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost, stavební obnova či nová výstavba      provozovny/kanceláře

Žadatel/Příjemce dotace: Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci (výše dotace 25% - 45% dle    velikosti podniku)

 

  • Fiche 7 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - 1 500 000 Kč

Typy podporovaných projektů: veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, vybrané kulturní památky, kulturní a spolková zařízení včetně      knihoven, stezky, muzea a expozice pro obce

Žadatel/Příjemce dotace: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, školské právnické osoby vykonávající činnost škol zapsané ve školském rejstříků nezřízené krajem či organizační složkou státu, spolek, ústav, o.p.s, nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti, evidované církevní právnické osoby (ke každé oblasti podpory je vyhrazen specifický žadatel/příjemce dotace, viz zveřejněný odkaz k podmínkám a náležitostem, výše dotace 80%)

 

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů budou zveřejněny ke dni vyhlášení výzvy č. 6

Forma podpory: ex-post 

 

Bližší informace k podmínkám včetně náležitostí žádosti o dotaci jsou přístupné zde.

 

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Šeligová 730 521 422

 

Fotogalerie

Vyhledávání