Implementační část ISÚ MAS Bohumínsko 2014 - 2020

Implementační část Integrované strategie území MAS Bohumínsko 2014 – 2020 obsahuje schéma a popis organizační struktury místního partnerství, statuty a jednací řády všech povinných orgánů místního partnerství vč. seznamu jejich členů, z něhož bude zřejmé, že na rozhodovací úrovni veřejný sektor nedosahuje více jak 49 % hlasovacích práv.

Participativní/komunitní proces přípravy a schvalování podkladů implementační části je zajištěn zejména zveřejněním všech připravovaných dokumentů na internetových stránkách MAS, a to ještě před projednáním a schválením dokumentů v nejvyšším orgánu MAS.

MAS musí splnit požadavky na standardizaci MAS dle Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 - 2020 schválené Vládou České republiky 21.5. 2014. Proces standardizace je v gesci Ministerstva zemědělství ČR. Na závěr procesu po splnění všech kritérií přijatelnosti obdrží MAS Osvědčení o splnění standardů MAS. Splněním požadovaných standardů prokáže MAS, že je schopna se podílet na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. Po úspěšném projití procesem standardizace u Ministerstva zemědělství bude MAS moci předkládat své SCLLD Ministerstvu pro místní rozvoj ke schválení.

Dokument byl projednán na výroční členské schůzi MAS 10. června 2014 v Bohumíně.

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Titulka 54kB
Soubor pdf 2014-05-31_MAS Bohuminsko_Implementační část 816kB
Soubor pdf 2014-05-31_MAS Bohuminsko_Implementacní cast_Príloha_Seznam clenů organu 104kB
Vyhledávání