Pozvánka na výroční valnou hromadu

Zveme všechny partnery MAS na tuto členskou schůzi, která bude důležitým mezníkem pro rozvoj regionu Bohumínska.

Projednání návrhu SCLLD

Členové programového výboru (PV) a pozvaní členové kontrolní komise  (KK) se sešli, aby projednali návrh SCLLD. Díky podpoře MSK se v tomto roce uskutečnila řada seminářů, jednání pracovních a zájmových skupin k dokončení návrhové části SCLLD a Programových rámců. Výbor a komise rovněž projednala návrh Implementační část SCLLD. Výsledkem jsou návrhy dokumentů doporučené k projednání na výroční valné hromadě MAS Bohumínsko:

Analytická část - Souhrn SWOT a analýzy problémů a potřeb území

Návrhová (strategická) část SCLLD – aktualizované znění pro jednání VH

Akční plán SCLLD (zahrnuje programové rámce OP IROP, OPZ a PRV)

Jednotlivá opatření a fiche: IROP - Programové rámceOPZ - Programové rámcePRV -Programové rámce

Implementační část SCLLD

Finanční plán programových rámců

Po projednání na valné hromadě budou tyto podklady shrnuty do jednoho uceleného dokumentu v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020. Následně bude SCLLD MAS Bohumínsko v rámci aktuální specifické výzvy MMR – ORP předložena k hodnocení a schválení prostřednictvím systému MS2014+.

Na jednání PV bylo odsouhlaseno konání semináře 28. 4. 2016, který je určen pro partnery MAS a širokou veřejnost právě k seznámení s návrhem finální verze SCLLD.

Seznamte se s podklady ke schválení SCLLD.

Příprava VH MAS

Programový výbor dále projednal termín a podklady konání 9. členské schůze (výroční valné hromady) 28. 4. 2016, jmenovitě:

Návrh programu 9. členské schůze

Výroční zpráva o činnosti MAS Bohumínsko za rok 2015

Informativně Zpráva kontrolní komise z 22. 3. 2016

Účetní závěrka za rok 2015 dle účetních výkazů (Rozvaha k 31. 12. 2015Výkaz zisků a ztrát za rok 2015). Hospodaření skončilo ziskem 115 941,- Kč.

Plnění rozpočtu za rok 2015, návrh rozpočtu na rok 2016 s výhledem do roku 2017

Návrh odpisu pohledávek (2 x 1000 Kč)

Návrh členských příspěvků na rok 2016 pro obce ve výši 2 Kč na 1 obyvatele a ve výši 1000,- Kč pro neziskové organizace a podnikatele.

Podrobnosti  najdete v Zápise a usnesení 17. schůze PV.

Lumír Macura, předseda programového výboru

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Analytická část - Souhrn SWOT a analýzy problémů a potřeb území 366kB
Soubor pdf Strategická část_cíle_opatření SCLLD 1168kB
Soubor pdf Akcni_plan_MAS Bohuminsko_verze_VH 529kB
Soubor pdf IROP - Programové rámce 519kB
Soubor pdf OPZ - Programové rámce 531kB
Soubor pdf PRV - Programové rámce 578kB
Soubor pdf Implementacni_cast_MAS Bohuminsko_verze_VH 575kB
Soubor pdf Finanční plán programových rámců 224kB
Soubor pdf 2016-04-18 POZVÁNKA_9. členská_schůze 568kB
Soubor pdf Priloha 1 Vyrocni_zprava_2015_MAS_Bohuminsko_návrh 919kB
Soubor pdf Priloha 2 2016-03-22_Zápis_kontrolní_komise 257kB
Soubor pdf Priloha 3 2015-12-31_Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu_tis.Kc 38kB
Soubor pdf Priloha 4 2015-12-31_Rozvaha v plném rozsahu_tis.Kc 44kB
Soubor pdf Priloha 5_Plneni_2015_Rozpocet_2016_vyhled_2017 153kB
Vyhledávání