Programový výbor zasedal a rozhodoval

Již 16. schůze programového výboru se konala 6.10. 2015. Na programu jednání byla informace o průběhu procesu standardizace MAS, který vyžaduje mírnou úpravu stanov a úpravu Statutu a jednacího řádu valné hromady MAS. Programový doporučil úpravu těchto dokumentů projednat na valné hromadě 11.11. 2015 od 16,00 hodin v Bohumíně.

Následovala informace o zpracování Programových rámců a SCLLD. MAS Bohumínsko bude zpracovávat Programové rámce pro:

OP Zaměstnanost (předpokládaná alokace 16,380 mil. Kč) – dle postupně zveřejňovaných informací a pravidel (http://nsmascr.cz/informace-ro-opz-pro-mas/).

IROP – předpokládaná alokace 69,435 mil. Kč.

PRV – dne 25.8. 2015 zveřejněna Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova Dne 1.10 2015 zveřejněna Metodika pro tvorbu fichí Dne 1.10 2015 stanovena alokace 14,366 mil. Kč: 13,712 mil. Kč na operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny 654 tis. Kč na op. 19.3.1)

Dalším důležitým bodem programu bylo projednání a schválení zapojení MAS do zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Bohumín. Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) budou zpracovávány na základě výzvy MŠMT z OP VVV.

V posledním bodu programu byly projednány příspěvky naší MAS do KS NS MAS na rok 2015 ve výši 3000,- Kč a Výzva č. 6 z IROP pro MAS z 29.9. 2015 na předkládání žádosti na podporu chodu kanceláří MAS, na mzdy a režijní náklady (předpokládaná alokace 11,211 mil. Kč na chod kanceláře do r. 2023 a 1,284 mil. Kč na animaci pro školy z OP VVV). Lze žádat až po ukončení standardizace a podání žádosti o schválení SCLLD - předpoklad v 1.Q 2016 po dopracování SCLLD a Programových rámců – viz http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-6

V úplném závěru bylo projednáno a schváleno zapojení MAS Bohumínsko do dotačního programu Moravskoslezského kraje na podporu dvanácti MAS v kraji částkou až 300 tis. Kč do 30.6. 2016 - Dotace MSK Podpora MAS MSK 2015:

 

Lumír Macura, předseda programového výboru

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf 2010-10-06 Prezencka_PV_16.schuze 61kB
Soubor pdf 2015-10-06 ZÁPIS_USNESENÍ_16._schůzePV 86kB
Soubor doc Př.1_2015-08-18_Vypořádání žádosti o doplnění 510kB
Soubor doc Př.2_2015-10-06 Stanovy MAS Bohumínsko verze 9 12 2014_opravy dle SZIF_sledování zmen 341kB
Soubor doc Př.3 2015-10-06 Statut_VH_MAS Bohumínsko_spolek_návrh 62kB
Soubor doc Př.4 MAP_Aktivita 0_Příprava 103kB
Vyhledávání