Projekt z PRV (1/2015-5/2015, IV.2.1)

Název projektu: Vzpomínky na budoucnost - evaluace a monitoring strategického plánování MAS Moravskoslezského kraje

Projekt je realizován z Programu rozvoje venkova na základě výzvy Ministerstva zemědělství vyhlašuje v rámci mimořádného 22. kola příjmu Žádostí o dotaci pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Registrační číslo projektu: 15/022/4210a/780/000015

Doba realizace projektu: leden - červen 2015

Účelem realizovaných projektů je posílit spolupráci MAS mezi sebou a předávání správné praxe a postupů. S využitím zkušeností z období 2007 - 2013 MAS v rámci projektu společně zpracují doporučující metodiku (tj. soupis praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení, včetně případových studií) týkající se jednoho z doporučených témat. Spolupracující MAS si vybraly téma "evaluace a monitoring strategie MAS".


Jednotlivé MAS projekt realizují ve vzájemné spolupráci, dle svých zkušeností a schopností, a to ve všech tématech, cílech a činnostech. Podíl na činnosti je plánován s ohledem na alokované finanční a personální kapacity jednotlivých partnerů. Jednotlivé MAS (partneři) garantují specifické činnosti (témata) pro všechny zúčastněné MAS tak, aby byl ve vzájemné spolupráci zajištěn vznik definovaného výstupu v náležité kvalitě. Při návrhu rolí MAS byly zohledněny zkušenosti MAS vybraných v opatření IV.1.1 a v opatření III.4.1.

Koordinační role MAS Opavsko:
Administrace a koordinace projektu, ve spolupráci s externím dodavatelem tvorba metodiky evaluace včetně návrhu 10ti ukazatelů nastavení účinného mechanismu monitoringu a evaluace, zadávací řízení na externí služby.

Role MAS Bohumínsko:
Příprava a zajištění jednání koordinační pracovní skupiny, zadávací řízení na služby
Rozpočet projektu v MAS Bohumínsko činí 202 tis. Kč.

Za MAS Bohumínsko jsou do projektu zapojeni Ing. Lumír Macura, Andrea Folterová, Mgr. Monika Břusková a RNDr. Česlav Valošek.

Fotogalerie

Vyhledávání