Společně pro Bohumínsko

 

 

Číslo a název výzvy: 03_22_008 Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1) 

Název projektu: Společně pro Bohumínsko

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000224

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 4. 2023

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 3. 2026

Doba trvání (v měsících): 36

Celkové náklady projektu: max.: 6 890 287,60 Kč (100% dotace) 

 

 

Popis projektu – cíle a výsledky projektu:

Projekt je zaměřen na podporu a řešení problémů osob pečujících o malé děti, osob ohrožených sociálním vyloučením, znevýhodněných osob (osoby se zdravotním postižením, senioři), které žijí na území MAS. Aktivity jsou realizovány v přirozeném prostředí a směřují do oblasti posilování rodinných vazeb, podpory komunitní práce, aktivizace a participace osob z cílových skupin, podpory dobrovolnictví v území, rozvoje soběstačnosti území a zapojení místních aktérů.

Projekt přispěje ke zvýšení kapacity komunitních táborů, zlepšení povědomí o přirozené komunitní vazbě dětí a dospívajících v návaznosti na sladění péče s prací rodičů či osob pečujících o děti v období školních prázdnin. Cílem projektu je navýšení kapacity komunitních táborů o 335 míst k částečnému vyřešení problému nedostatečné kapacity míst v území.

Dále přispěje ke zvýšení kapacity aktivních dobrovolníků v území, kteří se budou věnovat osobám z CS (osobám se zdr.postižením a seniorům) k vyplnění jejich volného času, mimo výkon základní činnosti sociálních služeb. Bude pracováno na rozšiřování dobrých vztahů, podpory pocitu sounáležitosti, trávení a vyplňování volného času nejen v domovech seniorů, zařízení pro osoby s postižením, domovech s pečovatelskou službou či zvl.režimem, nemocnicích apod., ale také v přirozeném prostředí (v jejich domovech). Bude navázána aktivní spolupráce mezi těmito subjekty, poskytovateli charity a zástupci obec.úřadů. Cílem projektu je rozšíření kapacity a organizování již evidovaných dobrovolníků v území. Zvýšit počet a činnost dobrovolníků v území zapojených do pomoci osobám z cílové skupiny o počet 30 dobrovolníků za projekt MAS, zvýšit sociální kontakty osob, umožnit smysluplné trávení volného času

Projekt také přispěje k aktivizaci seniorů z území do komunitního života. Budou vyhledáváni leadeři v území, senioři se budou podílet na plánování volnočasových aktivit, vzájemně sdílet povědomí o těchto aktivitách s ostatními komunitními pracovníky v území, tak, aby se potřebné informace dostaly do celého území. Budou vedeni k činorodosti tak, aby se sami zapojovali do jednotlivých aktivit, které budou sami realizovat, vymýšlet, plánovat a sdílet. Napříč územím budou organizovány kulturní, mezigenerační, edukativní a komunitní aktivity. Cílem projektu je zvýšení zapojování se seniorů do místního komunitního života prostřednictvím jejich aktivizace, která povede k rozvoji jejich činorodosti tak, aby se sami zapojovali do jednotlivých aktivit, které budou realizovat, vymýšlet, plánovat a sdílet.

 

Fotogalerie

Vyhledávání