Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Bohumínsko (07/2016 – 12/2018)

logo_irop

Název projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Bohumínsko

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002148

Prioritní osa IROP: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj

Datum zahájení realizace: 1.7.2016

Datum ukončení realizace: 31.12.2018

Celkové náklady projektu: max. 3.652.582,64 Kč, dotace ve výši 95%

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno dne 23.3.2017

Cíl projektu:

Cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Bohumínsko na období 2014 - 2020 (+3) se záměrem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Klíčovým východiskem strategie je komunitně vedený místní rozvoj. Projekt má napomoci zlepšovat kvalitu života obyvatel území, propojovat aktivity a projekty, pomáhat zavádět nové, inovativní řešení a zvyšovat udržitelnost a bezpečnost systémů v navzájem propojeném prostředí. Strategie také vytváří podmínky pro realizaci projektů a opatření, které jsou schopny společně dosáhnout významného efektu. Vznik MAS a realizace CLLD nastartovala hlubší spolupráci mezi veřejným a neveřejným sektorem a vytvořila podmínky pro další rozvoj obcí ve spolupráci s místními podnikateli, neziskovými organizacemi a veřejností. Cíle bude dosaženo zejména prostřednictvím podpory realizace jednotlivých projektových záměrů na území MAS Bohumínsko a také zajišťováním animačních aktivit při rozvoji území. Specifickým dílčím cílem projektu je animace školských zařízení. Tyto aktivity budou realizovány kanceláří MAS, která se bude starat o zajištění bezproblémové realizace SCLLD MAS Bohumínsko na svém území.

Úspěšná realizace projektu bude přínosem pro úspěšnou realizaci SCLLD. Prostřednictvím SCLLD a aktivit realizovaných MAS budou moci být podpořeny oblasti bezpečné a udržitelné dopravy (chodníky, cyklostezky), školství (infrastruktura pro vzdělání), infrastruktura pro sociální služby, oblast zaměstnanosti a prorodinných opatření, budou podpořeni místní zemědělci. Provozní kapacity k realizaci a udržitelnosti projektu jsou zajištěny prostřednictvím kanceláře MAS. Plnění jednotlivých aktivit, které souvisí s realizací CLLD, zajistí pracovníci kanceláře MAS (popř. společně s povinnými orgány MAS).

 

Fotogalerie

Vyhledávání