ŠABLONY I - PROJEKTY ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ PRO ZŠ A MŠ - UKONČENÁ VÝZVA

Vážení ředitelé škol,


jak již pravděpodobně víte, MŠMT na konci června 2016 vyhlásilo dlouho očekávanou Výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Výzva je tedy určena pro základní a mateřské školy vč. soukromých.

Žádosti lze podávat průběžně až do června 2017. Díky zpětné způsobilosti mohou školy realizovat aktivity již od 1. 8. 2016, fyzická realizace může být zahájena max. jeden měsíc před podáním žádosti. Projekty musí být zrealizovány nejpozději do 31. 8. 2019. Každá škola může podat pouze jednu žádost o podporu. 

Na šablony mohou v období 2016–2018 dosáhnout školy bez rozdílu velikosti a dle svých potřeb. Na financování šablon je určena částka 200.000,- Kč na školu + 2.200,- Kč korun na žáka. V případě, že jeden subjekt zřizuje mateřskou a základní školu, je určená částka na projekt 400.000 korun + 2.200 Kč na žáka. Školy mohou volit projekty složené ze šablon až do této výše.

Dostupnost celé dokumentace Výzvy je uvedena na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

Výběr šablon 

- dle dotazníku MŠMT z 11/2015, výsledky zpřístupněny ve webovém rozhraní https://sberdat.uiv.cz/login, škola si povinně volí minimálně jednu šablonu z oblasti, která pro ni byla vyhodnocena jako nejslabší vzhledem k celorepublikovému průměru, toto bude předmětem kontroly ze strany MŠMT,
- nutné koncipovat projekt tak, aby každý pedagogický pracovník školy podpořený z tohoto projektu dosáhl minimálně 24 hodin podpory (tzv. bagatelní podpory). Započítává se nejen DVPP, ale i vzájemná spolupráce, sdílení zkušeností apod.

Podmínky šablon

Je-li podmínka: určitý počet žáků ohrožených školním neúspěchem, žáků s potřebou podpůrného opatření 1:

  -  Požadovaný počet takto specifikovaných žáků musí být ve škole po celou dobu realizace projektu (žáci se mohou měnit, ale stále musí být ve škole přítomen minimální požadovaný počet).
  -  Požadovaný počet žáků uvedený v šabloně platí pro výši úvazku až do 1,0. Nad 1,0 se musí počítat jiní žáci do požadovaného počtu.


Je-li podmínka: personální šablona – min. 12 po sobě jdoucích měsíců:

  -  Tato podmínka platí pro nastavení počtu šablon a pro uzavření pracovně-právního vztahu se zaměstnancem. Nedodržení této podmínky v době realizace projektu není sankcionováno.
Příklad: psycholog na 0,5 po 10 měsících práce ze školy odejde/přestěhuje se. Je-li šablona zvolena 12x na 12 měsíců, potom škola vrátí peníze za 2 šablony, ale žádné další sankce za nedodržení 12ti po sobě jdoucích měsíců práce nebudou uděleny.

Podpora de minimis

V této výzvě může být dotace poskytnuta formou podpory de minimis, a to v případě soukromých škol, ve kterých jsou náklady na vzdělávání z více jak 50% hrazeny ze soukromých zdrojů. Takové školy mohou z veřejných peněz čerpat max. 200.000 EUR za poslední 3 roky.

Soukromé školy budou v povinné příloze k žádosti o podporu uvádět, jak vysoké jsou jejich náklady na vzdělávání a kolik z toho činí soukromé a veřejné zdroje. Pokud z registru de minimis vyplyne, že taková škola bude mít nárok na dotaci v této výzvě, realizace projektu bude probíhat stejným způsobem jako u ostatních projektů. Po podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude výše dotace zaznamenána do registru de minimis.

V rámci této výzvy MŠMT spolupracuje s  NIDV a Místními akčními skupinami, které mohou školám poskytnout pomoc.

Místní akční skupiny (MAS) jsou nezávislými místními společenstvími občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy. Jejich základním cílem je zlepšování kvality života ve venkovských oblastech. Zástupci místních akčních skupin jsou pravidelně informováni o podmínkách připravované výzvy tak, aby byli schopni pomoci mateřským a základním školám se zpracováním žádosti o podporu. Jejich úkolem je především poskytnout podporu pro formální nastavení projektů.

MAS Bohumínsko Vám může poskytnout bezplatné konzultace týkající se Vašich projektových záměrů, přípravy projektové žádosti, metodické pomoci s ISKP 14+ a dalších souvisejících služeb – jedná se o tzv. animaci škol. Ke konzultacím lze využít této formy: telefonické konzultace, elektronická komunikace - e-mail, individuální konzultace na místě.

Pokud máte zájem využívat výše uvedených služeb animace, prosíme Vás o informování emailem a vyplnění údajů u Vaší školy v přiloženém dokumentu s názvem Animace škol a školských zařízení na území MAS Bohumínsko a zaslání naskenovaný zpět. V případě, že o tyto aktivity nemáte zájem, prosíme o zaslání emailu s touto informací.

 

Aktivity animace MŠ a ZŠ prováděné MAS:

- Metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon
- Školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ
- Konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě
- Metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
- Metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
- Metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

Vyhledávání