ŠABLONY III - UKONČENÁ VÝZVA

Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů.

Místní akční skupina Bohumínsko bude nadále pokračovat s metodickou pomocí v rámci šablon III. (tzv. animací škol)v rámci které Vám můžeme BEZPLATNĚ poskytnout konzultace, pomoc s výběrem vhodných šablon, metodickou pomoc při zpracování žádosti o dotaci, zadávání dat do MS 2014+, zpracování zpráv o realizaci, žádostí o změnu nebo při ukončování projektu, pomoc s vyplňováním dat do systému IS ESF 14+, apod.

Souběžná realizace projektu Šablony II a Šablony III

Kvůli mimořádné situaci a možnému prodloužení realizace projektů z II. vlny šablon může dojít k částečné souběžné realizaci projektů ze Šablon II a III. Ta je možná za podmínky, že nebudou v projektech souběžně realizovány stejné aktivity.

Jaká je výše finanční podpory?

 • Alokace výzvy: 3 mld. Kč
  • Méně rozvinuté regiony: 2 730 000 000 Kč
  • Více rozvinuté regiony: 270 000 000 Kč
 • Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
 • Maximální výše výdajů: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků
  x 1 500 Kč); zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč na žadatele

Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Povinná aktivita (pro MŠ i ZŠ):

 • Projektový den ve výuce
 • Šablona dle výsledků dotazníkového šetření

Podpora ICT vzdělávání

 • Cílem šablony je zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT technologií včetně možnosti nákupu tabletů či notebooků a jejich dlouhodobé využití ve výuce.
 • Šablona obsahuje několik variant podle délky realizace – škola obdrží finanční prostředky na realizaci šablony a nákup zařízení v takové výši, jak dlouho plánuje aktivitu realizovat.
 • Stejně jako v Šablonách II platí podmínka podpory minimálně 10 žáků a pořízení minimálně 10 mobilních zařízení.
 • Aktivitu je možné zvolit až do hodnoty dosahující poloviny maximální výše finanční podpory pro daný subjekt.

Díky této aktivitě si v Šablonách II pořídilo více než 3 500 škol a školských zařízení v součtu více než 57 tisíc počítačů nebo tabletů. Na aktivitu směřovalo téměř 619 milionů korun.

Další volitelné aktivity:

 • Personální šablony: školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog, chůva a školní kariérový poradce
 • Vzdělávání pedagogů: tandemová výuka, sdílení zkušeností prostřednictvím návštěv a nová šablona zahraničních stáží
 • Projektový den mimo školu, kluby pro žáky, doučování, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 31. 3. 2020 do vyčerpání alokace, nejpozději do 29. 6. 2021 do 14:00 hod.

Pro žadatele a příjemce je k dispozici konzultační linka na čísle +420 234 814 777 (Po – Pá 9:00 – 15:00). Pro e-mailové dotazy je určena adresa: dotazyZP@msmt.cz.

 

ODKAZ NA POTŘEBNÉ DOKUMENTY - Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Vyhledávání