SCLLD 2014+ - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohumínsko 2014-2020 (+3)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohumínsko 2014-2020 (+3), dále SCLLD nebo Strategie, představuje ucelený rozvojový koncepční dokument širšího venkovského území Bohumínska, vztahující se na území působnosti sedmi obcí MAS. Jedná se o celkovou střednědobou strategii, která vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území obcí MAS pro období do roku 2020 (+3). Strategie především vyhodnocuje problémy a potenciál vymezeného území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření. Klíčovým východiskem strategie je komunitně vedený místní rozvoj. SCLLD byla připravována transparentně s průběžným zveřejňováním jednotlivých kroků a výstupů a se znalostí místní situace s uplatněním principu "zdola - nahoru". Do její přípravy byli zapojeni místní aktéři, široká veřejnost, klíčoví partneři a reprezentanti různých zájmových skupin. Při tvorbě strategie se prolíná zpracování komunitní i expertní. Strategie slouží jako východisko při přípravě regionu na programové období 2014-2020, proto je zde vazba na relevantní strategické dokumenty EU, ČR, Moravskoslezského kraje a regionu. Podstatným prvkem SCLLD je snaha a realizace koordinovaného a koncepčního přístupu, který povede k realizaci synergicky provázaných opatření a efektivnímu dosahování cílů a efektivnímu řešení problémů. Fungování a existence MAS vč. zpracování SCLLD položilo dobré základy pro integraci všech subjektů působících v území MAS Bohumínsko. Místní aktéři a veřejnost formulovali problémy, potřeby a priority rozvoje území a zaměstnanci MAS a experti zajistili výslednou konzistenci strategie. MAS působí jako synergický prvek v území. Strategie také vytváří podmínky pro realizaci projektů a opatření, které jsou schopny společně dosáhnout významného efektu. SCLLD má napomoci zlepšovat kvalitu života obyvatel území, propojovat aktivity a projekty, pomáhat zavádět nové, inovativní řešení a zvyšovat udržitelnost a bezpečnost systémů v navzájem propojeném prostředí na začátku 21. stol.

Žádost o podporu na realizaci Strategie byla podána dne 2.6.2016.

K projednání členské schůzi 28.6. 2017 byla předložena verze strategie upravená dle připomínek řídících orgánů po druhém věcném hodnocení 2017-06-28_SCLLD MAS Bohumínsko 2014-2020(+3) vč. příloh - upravená dle připomínek ŘO po 2.VH

Strategie dne 30. 6. 2017 splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů.

Strategie je realizována prostřednictvím tří operačních programů (programových rámců): Integrovaný regionální operační program, Operační program Zaměstnanost, Program rozvoje venkova. Programové rámce jsou detailně popsány v rámci záložky SCLLD 2014-2020 – Programové rámce.

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf SCLLD MAS Bohuminsko 2014-2020(+3) vc. priloh - schvalena RO dne 30.6.2017 7763kB
Soubor pdf 2017-06-28_SCLLD MAS Bohumínsko 2014-2020(+3) vč. příloh - upravená dle připomínek ŘO po 2.VH 7763kB
Soubor pdf Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohumínsko 2014-2020 (+3) 11466kB
Vyhledávání