Valná hromada schválila Strategii rozvoje území Bohumínska

Téměř po čtyřech letech od založení Místní akční skupiny Bohumínsko členská schůze spolku schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro MAS Bohumínsko na roky 2014 – 2020 (+3).

Práce na Integrované strategii území započaly v roce 2012 dotazníkovým šetřením, kterého se zúčastnila téměř tisícovka respondentů z řad občanů, podnikatelů i neziskových organizací. V roce 2013 ve všech sedmi městech a obcích Bohumínska proběhla veřejná setkání, která zmapovala problémy a potřeby území. Pracovní skupiny pro prioritní oblasti Společnost, Hospodářství a Životní prostředí navrhly základní rozvojové cíle a členská schůze v závěru roku schválila Vizi 2020 a Poslání MAS Bohumínsko.

Pomáháme regionu! K naplnění tohoto úkol dojde až v roce 2017. Po dalších letech aktualizování Strategie a přepracovávání jednotlivých částí podle neustále se měnících metodik došlo konečně na počátku roku 2016 k dokončení celé Strategie  včetně Akčního a Finančního plánu. Zhruba 100 mil. korun bude směřovat do obcí Bohumínska, k podnikatelům i neziskovkám na projekty podle schválených opatření v Programových rámcích pro operační programy OP Zaměstnanost, IROP (Integrovaný regionální operační program) a PRV (Program rozvoje venkova). 

„První výzvy pro předkládání žádostí o dotaci očekáváme počátkem roku 2017“, uvedla Eva Růžičková, zodpovědná za realizaci SCLD.  „Čeká náš ještě půlroční proces posuzování naší strategie řídícími orgány jednotlivých operačních programů“, doplnila Růžičková.

Skluz, který nabrala Česká republika v programovém období 2014-2020, se plně projevil také v práci místních akčních skupin. Žádná ze 180 MASek nemá ještě schválenou strategii. Vina je jednoznačně na straně zodpovědných ministerstev, které teprve v posledních měsících chrlí stovky stran textů různých pravidel a metodik“, postěžoval si Lumír Macura, předseda programového výboru MAS Bohumínsko.

Cením si toho, že naši partneři neztráceli trpělivost a svými členskými příspěvky vytvořili dobrý základ pro realizaci strategie v dalších letech. Vážím si také stovek lidí ze všech oblastí života Bohumínska, kteří se aktivně nějakým způsobem zapojili do tvorby strategie. To je také smysl metody LEADER, kterou se řídíme, tvořit strategii odzdola nahoru a řídit se názory lidí, kteří zde chtějí žít a podnikat“, uvedl ještě Macura.

Lumír Macura, předseda programového výboru

Podklady strategie:

http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/pozvanka-na-vyrocni-valnou-hromadu/76

Veřejné projednávání strategie, včetně prezentace:

http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/pozvanka-na-verejne-projednavani-sclld/78

POSLÁNÍ

MAS Bohumínsko: Pomáháme regionu.

VIZE 2020:

Klidný a bezpečný region s kvalitní možností bydlení, pestrou nabídkou vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb a volnočasových aktivit.

Prosperující region s dostatkem pracovních příležitostí.

Region ekologicky zodpovědných obyvatel. 

Fotogalerie

Vyhledávání