Příprava strategie rozvoje území ISÚ 2014-2020

Příprava ISÚ 2014-2020

Integrovaná strategie území (ISÚ) se zpracovává na základě komunikace s obyvateli, neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli a obcemi v regionu.  Strategie je vytvářena na základě poptávky komunity se zohledněním principů udržitelného rozvoje. Musí jasně definovat a především podložit jednotlivé požadavky a potřeby regionu s vyčíslením jejich měřitelných indikátorů.

Integrovaná strategie území (ISÚ)

MAS Bohumínsko, které vzniklo v roce 2012 na území Bohumína, Dětmarovic, Doubravy, Dolní Lutyně, Petrovic u Karviné, Petřvaldu a Rychvaldu, zahájilo práce na společném dokumentu, který by měl stanovit priority a cíle v celém území a následně je pomohl uskutečnit. Zapojte se také Vy do dalších etap zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Bohumínsko 2014-2020. Po analýze území všech sedmi obcí budou následovat veřejná setkání s občany, podnikateli a zástupci neziskových organizací.

Své návrhy ke zpracování ISÚ můžete průběžně zasílat na e-mail info@mas-bohuminsko.cz  Chcete-li připojit jméno a kontakt, budeme rádi, můžeme Vám také dále posílat informace o dalším postupu v přípravách ISÚ Bohumínsko 2014 - 2020.

Za programový výbor MAS Bohumínsko

Ing. Lumír Macurapředseda

Mgr. Pavel Buzekmístopředseda

Dotazník MAS Bohumínsko

Dotazníkové šetření probíhalo od října 2012 do konce února 2013 na všech územích obcí MAS Bohumínska.  Průzkumu se zúčastnilo celkem 935 respondentů.

Hlavní cílem dotazníkové šetření bylo zjistit, jaké priority ze 16 vybraných okruhů považují respondenti za nejvýznamnější . Respondenti měli označit maximálně 10 priorit z vybraných okruhů. V průměru bylo označeno 8,3 priorit.

Za absolutní prioritu (přes 79 %) považují respondenti čistotu ovzduší v obcích, zamezení smogu z vytápění uhlím, ochranu před hlukem – především z dopravy. Vzhledem k tomu, že často respondenti zdůrazňovali v textovém vyjádření obecně "čistotu ovzduší", lze předpokládat, že stav ovzduší je v tomto vymezení  okruhu problému tím nejzásadnějším.

Druhou nejvyšší prioritou je bezpečnost v obcích (77,8 %). V dalších stupních zpracování ISÚ bude nutno rozklíčovat, zda problematika bezpečnosti je vnímána respondenty obecněji a v celé šíři nastíněných problémů nebo spíše se zaměřením na kriminalitu či ochranu před přírodními katastrofami. 

Třetího místa (72,4 %) dosáhla "oblast solidarity" - podpora starších spoluobčanů, pomoc seniorům, sociální péče potřebným, pomoc mladým rodinám s dětmi, boj proti drogám a jiným nežádoucím jevům.

Děkujeme všem občanům, podnikatelům i zástupcům spolků, kteří vyplnili dotazník Místní akční skupiny Bohumínsko.

Hodnocení dotazníkového šetření - pdf

Vzor dotazníku v pdf

Analytická část ISÚ

V dubnu 2013 byla zpracována analytická část území MAS Bohumínsko, která bude dále využita pro zpracování místní rozvojové strategie pro území Místní akční skupiny Bohumínsko.

Dokument je zpracován na základě požadavků metodiky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky „Integrovaná strategie územní působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014–2020. Dále vychází z Rozborů udržitelného rozvoje území (RURÚ), které byly zpracovány pro 3 správní obvody obcí, do kterých území MAS Bohumínsko zasahuje, tedy SO ORP Bohumín, Orlová a Karviná a také z dat Českého statistického úřadu, webových stránek obcí a údajů získaných od dalších institucí. Mezi vstupními daty jsou také výsledky z dotazníkového šetření, které v daném území probíhalo v období od října 2012 do února 2013.

Analýza musí být zpracována jako rozvojová a inovační, s jasnou vazbou na implementační část (cílem není detailní popis území, ale shrnutí podkladů pro strategickou a implementační část dokumentu). Analýza bude obsahovat popis území v jednotlivých aspektech včetně trendů rozvoje, vytýčení problémů a potenciálu území, které vyplynou z dat i názorů veřejnosti), celkovou SWOT analýzu a SWOT analýzu vybraných oblastí rozvoje. Budou zde také stanoveny priority.

V průběhu května a června bude dokument doplněn o připomínky členů MAS a veřejnosti.

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf 2013-03-24 MAS Hodnocení dotazníkového šetření 547kB
Soubor pdf Příloha 1 VZOR Dotazník 64kB
Soubor pdf Příloha 2 Textová sdělení z Bohumína 95kB
Soubor pdf Příloha 3 Textová sdělení z obcí mimo Bohumín 60kB
Vyhledávání