MAP

Číslo a název výzvy: 02_15_005 Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2017

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 1. 2018

Doba trvání (v měsících): 13

Celkové náklady projektu: max. 1.266 tis.Kč (100% dotace), z toho 693 tis. Kč MAS Bohumínsko a 572 tis. Kč finanční partner město Bohumín

 

 

Popis projektu – cíl projektu:

Cílem místního akčního plánování je podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let. Projekt v území ORP Bohumín "Lepší klima pro Bohumínsko" řeší problematiku podpory dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem, řeší zvyšování schopnosti zlepšovat výsledky dětí a žáků, snižování nerovnosti a podporu profesních společenství.

V současnosti ve vzdělávání chybí vize rozvoje škol, které nemají svou koncepci vzdělávací politiky hlavně ve vztahu k začleňování znevýhodněných dětí (k inkluzivnímu modelu vzdělávání), řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Problémem území je absence společné koncepce vzdělávání pro území ORP Bohumín, která zohlední potřeby cílových skupin a území a současný vývoj společnosti, chybí zde aktivity koordinující vzdělávací a volnočasové činnosti škol a dalších partnerů. Stále existují v území ORP neujasněné vztahy a nejasné metodické vedení mezi zřizovateli škol, samotnými školami a dalšími zařízeními zabývajícími se vzděláváním (propast mezi systémovou a školní úrovní). Díky projektu budou moci mezi sebou spolupracovat zřizovatelé škol, zapojené ZŠ, MŠ, organizace mimoškolního vzdělávání a veřejnost (rodiče).

logo_OP_VVV_hor_barva

 

Vyhledávání